Polskie firmy wdrażają ESG, ale nie są gotowe na raportowanie CSRD

Firmy wdrażają strategie ESG, ale nie są gotowe na raportowanie CSRD i poszukują wiedzy oraz praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju na zewnątrz. Z kolei organizacja działań związanych z ESG jest rozproszona lub niezaadresowana do konkretnych zespołów. Świadomość potrzeb raportowania wynikających z zielonych regulacji i dyrektywy CSRD jest niska, szczególnie w średnich i małych organizacjach

Raport edukacyjny Colliers „Twój wpływ ma wpływ” pokazuje, w jakim stopniu polskie organizacje wdrażają inicjatywy związane z ESG oraz w jaki sposób przygotowują się do spełnienia nowych wymogów prawnych.

– Patrząc na polski rynek, sprostanie tym wymogom pozostaje wyzwaniem dla większości firm. Szacujemy, że obecnie do pakietu nowych regulacji wzmacniających transparentność ESG (CSRD/ESRS, Taksonomia, SFDR, CSDD) przygotowanych jest mniej niż 1% firm. Najczęściej wskazywane przeszkody to brak zrozumienia tematyki w organizacji, brak wiedzy o procesie i metodykach, trudności w zdefiniowaniu struktury odpowiedzialności, a także brak narzędzi i danych – komentuje Anna Kowalewska, partner w Deloitte.

Z raportu wynika, że 50% przebadanych organizacji deklaruje posiadanie wypracowanej strategii ESG, a dla 57% organizacji Cele Zrównoważonego Rozwoju są najczęstszą bazą tej strategii. 37% firm posiada dedykowane działy lub osoby do obszaru ESG, a 47% badanych organizacji dedykuje zespół HR do raportowania ESG zgodnie z Dyrektywą CSRD. Z kolei 5% firm monitoruje i liczy ślad węglowy swojego łańcucha dostaw i podwykonawców (Scope3), zaś 8% organizacji wprowadziło system wynagradzania kadry kierowniczej z uwagi na osiąganie celów ESG.

– W kontekście definiowania celów i wdrażania strategii ESG duże znaczenie ma jak najszybsze ich zintegrowanie ze strategią biznesową firmy. Nie należy oddzielać ESG od dotychczasowej strategii, ponieważ sprawy ładu korporacyjnego, odziaływania na środowisko czy też wpływu społecznego są tak samo istotne dla biznesu jak produkty, usługi, technologie i klienci – podkreśla Marta Machus-Burek, wiceprezes Colliers, odpowiedzialna za doradztwo strategiczne.

– Obecnie jesteśmy w momencie przechodzenia z klasycznych modeli biznesowych na modele zrównoważone. O ile w przypadku tych pierwszych, kwestie społeczne i środowiskowe są traktowane głównie jako elementy marketingowe i wizerunkowe, o tyle w drugich – strategia przedsiębiorstw jest budowana właśnie na bazie pryncypiów ekonomii regeneracyjnej. Potrzeba zmiany tożsamości organizacji, a nie tylko poprawa jej wizerunku, wychodzi na prowadzenie za sprawą czynników społecznych, środowiskowych, prawnych, ale również ekonomicznych – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor ESG w Colliers.

Według Colliers obszary działania przedsiębiorstw związane z ESG (ochrona środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) wpływają dziś na ich zdolność do adaptacji w zmiennych warunkach, przyciąganie talentów, a nawet aspekt ekonomiczny – wycenę spółek. I chociaż wiele organizacji nadal nie traktuje strategii ESG równorzędnie z ogólną strategią firmy, to na rynku obserwujemy transformację modeli biznesowych na zrównoważone.

Impulsem do zmian są również unijne przepisy, które niebawem wejdą w życie i obejmą obowiązkiem raportowania około 50 tys. firm z całej Europy.

ESG w praktyce

Ceny energii, pandemia COVID-19 oraz zmiany klimatyczne i społeczne uświadamiają inwestorom i zarządom, że kwestie ESG (Environment, Social, Governance), czyli strategie związane z działalnością, pozyskiwaniem surowców, korzystaniem z zasobów naturalnych oraz dbałością o zdrowe i komfortowe warunki pracy – mogą definiować sukces finansowy firm, a w perspektywie średnio i długookresowej przyczynią się do zmiany charakteru usług i produktów oraz sposobów działalności.

Połowa organizacji, które wzięły udział w ankiecie Colliers, zadeklarowała, że posiada opracowaną strategię ESG, natomiast 25% wskazuje, że planuje przygotować jej projekt w pespektywie najbliższych 12 miesięcy. Podczas tworzenia tego dokumentu 57% przedsiębiorstw kieruje się Celami Zrównoważonego Rozwoju sformułowanymi przez ONZ, a 40% opiera się na wewnętrznych analizach.

Czy przedsiębiorstwa są świadome nadchodzących zmian prawnych?

Do tej pory uczestnicy rynku nie byli w stanie porównać praktyk i wyników poszczególnych organizacji w kwestii ESG ze względu na wielość metodologii i ich wieloaspektowość. Potrzeba spójności i głębokiej rewolucji raportowania ESG to przyczyna wprowadzania przez Unię Europejską nowych zasad.

– Dyrektywa CSRD, czyli Corporate Sustainability Reporting Directive, już niebawem zastąpi dotychczas obowiązującą (NFRD – Non Financial Reporting Directive). Już sama nazwa pokazuje zmianę podejścia regulatora – przeniesienie akcentu z określenia „niefinansowe” na „zrównoważone”. Wydaje się zatem jasne, że kwestie związane z ESG są łączone nie tylko z obszarami niefinansowymi, ale mogą i mają olbrzymi wpływ na obszar pieniężny i kondycję spółek – stwierdza Andrzej Gutowski.

CSRD wprowadzi ponad 150 nowych wskaźników (część opisowych, część liczbowych) oraz konieczność audytów raportów ESG przez biegłych rewidentów. W praktyce oznacza to, że firmy będą musiały na bieżąco monitorować i publicznie raportować wymagane wskaźniki. Co istotne, dyrektywa obejmie nie tylko duże spółki giełdowe, które będą zobowiązane do przedłożenia raportu w 2025 r., ale również wszystkie duże organizacje (w 2026 r.), a nawet małe i średnie przedsiębiorstwa (w 2027 r).

Tymczasem okazuje się – jak podaje Colliers – wśród ankietowanych dużych firm świadomość potrzeb raportowania jest stosunkowo niska – 38% respondentów reprezentujących organizacje zatrudniające więcej niż 250 pracowników nie zna szczegółów raportowania CSRD, którymi będzie objęta już od 2025 r. Dla wszystkich przebadanych organizacji odsetek wzrasta do prawie 50%.

Nowe wskaźniki ESG w rzeczywistości polskich firm

Pozyskanie danych, ich agregacja i przygotowanie się do raportowania mogą stanowić wyzwanie dla organizacji, szczególnie jeśli w ich strukturach nie ma osób lub departamentów odpowiedzialnych za strategie i raportowanie ESG. Jednak tylko 37% badanych firm deklaruje, że ma w swoich szeregach specjalistę lub zespół ESG, a 27% planuje zatrudnić taką osobę lub zespół. W pozostałych przedsiębiorstwach tematami zrównoważonego rozwoju zajmują się pracownicy z innych działów, m.in. marketingu, HR, administracji czy departamentów prawnych. Część organizacji korzysta też ze wsparcia zewnętrznych konsultantów.

W ramach CSRD firmy będą zobowiązane do raportowania wskaźników z trzech grup: środowiskowych, społecznych i z obszaru ładu korporacyjnego. Wśród pierwszych można wymienić np. dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Duże organizacje w większości już planują kalkulowanie śladu węglowego, a ponad połowa badanych albo już posiada ścieżki i strategie dekarbonizacyjne, albo jest w trakcie ich opracowywania. Najwięcej organizacji w ramach procedur środowiskowych wprowadziło procedury gospodarowania odpadami (42%).

W obszarze społecznym brane pod uwagę będą m.in. kwestie związane z równością płac, godziwym wynagrodzenie i inkluzywnością. I chociaż plasują się one wysoko na liście priorytetów firm – 30% organizacji wprowadziło politykę wynagrodzeń – to wciąż skupiają się one głównie na kwestiach związanych z BHP (53% badanych) i działaniach edukacyjno-szkoleniowych (47%).

W przypadku ładu korporacyjnego nadchodzące regulacje będą wymagały ujawnień, w tym informacji o kodeksach etyki czy zapobiegania ryzykom konfliktu interesów lub sytuacjom korupcyjnym.