Rolnicy dostaną do 150 tys. zł na fotowoltaikę

Rolnicy będą mogli uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne to 150 tys. zł

W ramach zmian w PROW 2014–2020, które Komisja Europejska zatwierdziła 3 października 2022 r., będzie m.in. realizowany nowy obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.

Wsparcie, które będzie można uzyskać, to 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Ministerstwo rolnictwa podaje, że nabór na wsparcie w tym zakresie zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ramach nowego obszaru planuje się, że: będą realizowane inwestycje, w ramach których będą tworzone instalację wytwarzające energię z promieniowania słonecznego i magazyny tej energii. Inwestycje będą mogły dotyczyć także inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła, a zastosowane rozwiązania pozwolą na wytwarzanie czystej energii.

Celem jest też to, iż wyprodukowana energia z promieniowania słonecznego będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, czy wentylacji. Pozwoli to uniezależnić budynki gospodarcze od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii. Pomoc będzie udzielana na inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie może obejmować: koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią, koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego, koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii.

Ponadto wsparcie może też obejmować koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności oraz koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych. Instalacje fotowoltaiczne nie emitują zanieczyszczeń, pracują bezgłośnie, nie emitują CO₂, czyli nie ingerują w środowisko oraz nie wytwarzają szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji. Energia słoneczna jest obecnie najbezpieczniejszym odnawialnym źródłem energii.