Sejm przeciw przyznaniu bonów na zakup laptopa dla nauczycieli przedszkoli

Warszawa, 07.07.2023 (ISBnews) – Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, zakładającej wyposażanie uczniów klas IV szkół publicznych i niepublicznych oraz nauczycieli szkół publicznych w laptopy, począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Odrzucone poprawki rozszerzały grupę uprawnionych do bonów o nauczycieli przedszkoli oraz dookreślały, w jakich przypadkach nauczyciele przebywający np. dla dłuższych urlopach taki bon mogą otrzymać.

Sejm przyjął natomiast poprawki, zgodnie z którymi prawo do bonu na zakup laptopa przysługiwać ma także nauczycielom przedszkoli, zatrudnionym na dzień 30 września danego roku szkolnego. Zaakceptowane przez Sejm poprawki doprecyzowują także, że w przypadku braku wystarczającej liczby laptopów dla uczniów klasy objętej wsparciem, organ prowadzący szkołę, w terminie do 30 dni występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o dodatkowe środki.

Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Działanie to będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024. Urząd obsługujący ministra do spraw informatyzacji co roku będzie dokonywał zakupu centralnego, na podstawie danych liczbowych przekazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały na własność sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych. Laptopy uzyskane w ramach ustawy nie będą mogły ulec zbyciu przez okres pięciu lat.

Projektowana ustawa zakłada także przekazywanie nauczycielom szkół podstawowych bonu o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopa. Z bonu będzie można skorzystać do końca 2025 r.

Środki na zakup sprzętu komputerowego w roku szkolnym 2023/2024 mają pochodzić z budżetu Unii Europejskiej w ramach KPO, a w następnych latach ze środków budżetowych.

(ISBnews)