ESG – jak to robią w Amice?

Znacząca redukcja śladu węglowego, rozwój talentów pracowników, eliminacja Gender Pay Gap do 2030 r., aktualizacja polityki różnorodności, oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem i audytem wewnętrznym – to jedne z najważniejszych działań wpisanych przez Amicę do Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

– Od lat prowadzimy działania proekologiczne, które ograniczają nasz wpływ na środowisko, inwestujemy w nowoczesne i wydajne technologie, dbamy o ludzi i nasze zespoły, o czym można przeczytać w zaprezentowanym w tym roku po raz pierwszy raporcie zrównoważonego rozwoju za 2021 r. Te działania dotykają wielu grup naszych interesariuszy, z którymi prowadzimy regularny i transparentny dialog. W strategii opowiadamy im o naszych celach i ambicjach, chcemy pokazać, dokąd dążymy i na czym nam zależy w perspektywie kolejnych dekad– powiedział Michał Rakowski, członek zarządu spółki Amica odpowiedzialny za finanse, zasoby ludzkie i zrównoważony rozwój.

Do 2040 r. Amica chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych. W strategii zapisano opracowanie i wdrożenie planu działań dla gospodarki o obiegu zamkniętym a także odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Amica chce też wydłużyć cykl życia oferowanych produktów i zakłada, że do 2030 r. ponad 50% stosowanych opakowań będzie pochodziło z recyklingu.

– W naszych założeniach bazowaliśmy na najbardziej aktualnych normatywach unijnych i co ważne, bez włączania w nie offsetu, co nas pozytywnie wyróżnia na rynku. Innymi słowy, bierzemy pod uwagę tylko rzeczywiste działania redukujące emisję, tzn. zwiększamy efektywność energetyczną Grupy, rozwijamy niskoemisyjne źródła energii, OZE, wprowadzamy elementy gospodarki o obiegu zamkniętym – dodał Michał Rakowski.

W obszarze społecznym warto zauważyć, że spółka wpisała eliminację Gender Pay Gap do 2030 roku. Znajdziemy tam również rozwój kultury feedbacku i kultury bezpieczeństwa „zero wypadków” czy działalność wspomagającą na rzecz osób z lokalnych społeczności, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W trzecim obszarze – zarządczym – firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wpisano również aktualizację Polityki Różnorodności oraz Kodeksu Etyki GK Amica i przeszkolenie w jej zakresie 100% pracowników. W Strategii znalazł się też Program edukacyjny ESG dla dostawców i podwykonawców oraz polityka płatności GK Amica.

Prace nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju, trwały 12 miesięcy i poprzedziły je badania istotności, w którym zidentyfikowano 9 istotnych grup interesariuszy, 22 istotne zagadnienia o różnym stopniu priorytetyzacji i 9 istotnych ryzyk ESG. Firma informuje, że przeprowadziła także cykl warsztatów z udziałem pracowników wszystkich swoich spółek w Grupie, koncentrując się na wypracowaniu celów zrównoważonego rozwoju i ambicji w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. W rezultacie dokument wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 r.


Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego. W swojej ofercie posiada gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.