ESG przekłada się na wyniki finansowe – tak uważa co drugi prezes z Polski

„Angażowanie się w programy ESG przekłada się na lepsze wyniki finansowe oraz wzrost przychodów przedsiębiorstw”. Z tym stwierdzeniem rok temu zgadzało się tylko 24% respondentów z Polski. W badaniu tegorocznym akceptacja wzrosła do 48%. Takie wyniki przyniosła najświeższa edycja Badania KPMG – 2022 CEO Outlook.

W tegorocznym raporcie wyraźnie widać, że polska kadra kierownicza w swoich opiniach o ESG, zaczyna podążać śladem swoich zachodnioeuropejskich odpowiedników

– Dyrektorzy generalni coraz częściej rozumieją, że firmy stosujące zasady zrównoważonego rozwoju są w stanie najlepiej zabezpieczyć talenty, wzmocnić zestaw korzyści oferowanych pracownikom, przyciągnąć lojalnych klientów i pozyskać kapitał. ESG zmieniło się z wizerunkowego dodatku w integralną część długoterminowego sukcesu finansowego. Jednocześnie zarówno w Polsce (60%), jak i na świecie (69%) liderzy zarządzający spółkami zauważają zapotrzebowanie na zwiększoną sprawozdawczość i przejrzystość w kwestiach dotyczących ESGmówi Iwona Galbierz-Sztrauch, partner, lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego w KPMG w Polsce.

Prawie połowa dyrektorów generalnych z Polski (48%) zadeklarowała w badaniu, że w perspektywie trzech lat proaktywne podejście do zagadnień społecznych (np. godnych płac, poszanowania praw człowieka) będzie kluczowym czynnikiem przyspieszającym strategię rozwoju ESG (34% odpowiedzi globalnie). Ponadto 68% osób zarządzających największymi firmami w Polsce uważa, że realizacja strategii i zobowiązań w zakresie ESG jest jednym z czynników, który będzie w istotny sposób wpływał na organizację w ciągu najbliższych trzech lat.

Ponieważ polscy przedsiębiorcy często są spóźnieni w myśleniu i wdrażaniu ESG wobec firm z Europy Zachodniej, więc gdzie indziej upatrują wyzwań z tym związanych. Według ankietowanych z Polski największym wyzwaniem w realizacji strategii ESG w ciągu najbliższych trzech lat będzie identyfikacja i pomiar uzgodnionych wskaźników (36%). Kolejną, wskazywaną przez 28% respondentów z Polski trudnością do pokonania w obszarze działań z zakresu ESG są często zmieniające się regulacje.

Natomiast nikt nie ma wątpliwości, że sprostanie wymogom ESG, nawet jeśli w dłuższej perspektywie przyniesie zarządom firm wymierne korzyści, na początku będzie kosztować. Dlatego w badaniu dyrektorzy generalni największych firm w Polsce i  tzw. Core Countries deklarują, że mają zaplanowane w budżecie konkretne fundusze do zainwestowania w programy z tym związane. Zdecydowana większość CEO w Polsce (40% respondentów w 2021 i 2022 roku) deklaruje przeznaczyć na te inwestycje między 6 a 10% swoich przychodów.

To, że polskie firmy czeka w 2023 roku niebywałe przyspieszenie w temacie ESG widać wyraźnie, po danych dotyczących współpracy firm z zewnętrznymi podmiotami weryfikującymi spełnianie wymogów ESG. W ubiegłym roku zamiar takiej współpracy potwierdzało zaledwie 36% ankietowanych a na koniec 2022 r. taką konieczność   zadeklarowało już 84% polskich respondentów badania.

Badanie KPMG 2022 CEO Outlook zawiera pogłębioną, trzyletnią prognozę dyrektorów generalnych największych organizacji na temat przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego. W raporcie zostały omówione wyniki polskiej wersji badania przeprowadzonego wśród 25 prezesów z Polski, które zestawiono z odpowiedziami liderów z tzw. Core Countries (1325). Core Countries stanowi grupa 11 krajów, z których pochodzi największa liczba odpowiedzi, co sprawia, że mają one największy wpływ na ostateczny kształt wyników badania. Do grupy Core Countries należą kraje: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.