Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości

Warszawa, 09.12.2022 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 5-9 grudnia.

RYNEK BANKOWY

MREL: Ze względu na niekorzystne warunki rynkowe, część banków może mieć trudności ze spełnieniem wymogu śródokresowego MREL nie tylko w 2022 r., ale również na koniec 2023 r., ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w “Raporcie o stabilności systemu finansowego”.

Nadpłynność sektora: Szacunkowa wartość nadwyżki środków płynnych w skali sektora bankowego zmniejszyła się do 167 mld zł w sierpniu 2022 r. z 210 mld zł w grudniu 2021 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP) w “Raporcie o stabilności systemu finansowego”. Sytuacja płynnościowa w skali całego sektora bankowego była korzystna, choć wskaźniki płynności nieco się obniżyły za sprawą wzrostu stopy rezerwy obowiązkowej oraz spadku wyceny obligacji w bilansach banków.

Portfel kredytów: Koszty ryzyka kredytowego nie zwiększyły się mimo słabnącej koniunktury, ale w najbliższych kwartałach prawdopodobny jest wzrost strat kredytowych banków, ocenia Narodowy Bank Polski w “Raporcie o stabilności systemu finansowego”.

Kredyty hipoteczne: Głównym ryzykiem dla stabilności krajowego sektora bankowego pozostaje ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, skala dodatkowych rezerw na ten cel może wynieść 27-50 mld zł, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w “Raporcie o stabilności systemu finansowego”. Analitycy banku centralnego oceniają jednak, że koszty tego ryzyka nie powinny stwarzać zagrożenia systemowego.

Stabilność sektora: Sektor bankowy pozostaje odporny, ale bilans ryzyka pogarsza się, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w “Raporcie o stabilności systemu finansowego”. Według analityków banku centralnego, kapitały banków są dziś wystarczające do zaabsorbowania strat wynikających ze scenariuszy makroekonomicznych, ale od 2024 roku nadwyżki kapitałowe banków mogą się znacznie obniżyć.

Kredyty hipoteczne: Rozwiązanie problemu kredytów hipotecznych w CHF powinno odbywać się w sposób racjonalnie równoważący interesy wszystkich uczestników rynku finansowego, a takim rozwiązaniem jest poszukiwanie ugód, ocenia przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski. Według niego oczekiwanie rozwiązania korzystniejszego niż wynikające z ugodowej propozycji KNF zmierza do osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści.

Embedded finance: Koncepcją embedded finance, czyli wbudowanych produktów finansowych, zainteresowanych jest 64% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wynika z badania “The Embedded Finance Report” przeprowadzonego na zlecenie Adyen i Boston Consulting Group (BCG).

Wyniki sektora: Zysk netto sektora bankowego wyniósł 9,82 mld zł w okresie styczeń-październik 2022 roku, poinformował Narodowy Bank Polski. W okresie styczeń-wrzesień zysk sektora wyniósł 5,45 mld zł.

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 182,64 mln transakcji o łącznej wartości 680 mld zł w listopadzie 2022 r., co oznaczało wzrost odpowiednio o 1% i 10% r/r, podała izba.

Dywidendy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dopuszcza wypłatę przez banki dywidendy wysokości 100% zysku wypracowanego w 2022 roku, podała KNF. Mogą wypłacić ja jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75%, a także których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową (udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5%).

WIBOR: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wskazuje, że metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR, nie stwierdzono również manipulacji tym wskaźnikiem, podał Urząd w reakcji na wypowiedzi kontestujące i podważające wiarygodność tego wskaźnika.

Akcja kredytowa: Popyt na kredyt w Polsce spadł w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i oczekuje się dalszego osłabienia, w przeciwieństwie do wciąż rosnącego popytu w regionie, wynika z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) “Sytuacja w sektorze bankowym w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej”.

Rentowność sektora: Banki macierzyste działające w Polsce oceniają swoją pozycję rynkową jako zadowalającą, ale zwracają uwagę, że działalność w naszym kraju jest mniej rentowna niż cała działalność grupy w przeciwieństwie do innych krajów, wynika z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) “Sytuacja w sektorze bankowym w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej”.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w listopadzie zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 65% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o 63% r/r do 13,6 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – o 2,4%.

Gwarancje SP: Projekt nowelizacji o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, który zakłada objęcie gwarancjami nie tylko poręczeń udzielanych w ramach programów rządowych, ale i w ramach funduszy, trafił do konsultacji, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Konsultacje potrwają 21 dni.

 

RYNEK UBEZPIECZEŃ

Wyniki sektora: Zysk netto ubezpieczycieli spadł o 28,2% r/r do 3,83 mld zł w I-III kw. 2022 r., wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Wynik wzrósł o 7,6% r/r do 1,6 mld zł w ubezpieczeniach życiowych (grupa 1) i spadł o 42% r/r do 2,23 mld zł w ubezpieczeniach osobowych i majątkowych (grupa 2).

Dywidendy: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dopuszcza wypłatę przez banki dywidendy wysokości 100% zysku wypracowanego w 2022 roku, podała KNF. Mogą wypłacić ja jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75%, a także których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową (udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5%).

RYNEK KAPITAŁOWY

Rynek giełdowy: Komisja Europejska zaproponowała harmonizację przepisów dot. niewypłacalności we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz uproszczenie dokumentacji i wymogów dla spółek giełdowych, poinformowała Komisja.

Koniunktura rynkowa: Odnotowany w listopadzie kompleksowy wzrost wycen polskich aktywów wiązać należy z powrotem nad Wisłę inwestorów międzynarodowych i oznaczać może, że negatywne postrzeganie Polski powoli się kończy, uważa Krzysztof Cesarz, zarządzający funduszami w Skarbiec TFI.

Dywidendy: Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) spełniające wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria mogą przeznaczyć na dywidendy do 100% lub nawet ponad 100% zysku za 2022 r., podała KNF.

Dywidendy: Domy maklerskie spełniające wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej odpowiednio: do 75%, do 100% lub ponad 100% wielkości zysku wypracowanego w roku 2022, podała Komisja.

Dywidendy: Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) spełniające wyznaczone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej odpowiednio: do 75%, do 100% lub powyżej 100% wielkości zysku wypracowanego w roku 2022, podała Komisja.

Aktywa OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosły o 9,6% m/m do 155,4 mld zł na koniec listopada 2022 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 9,7%.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Leasing: Firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania (leasing plus pożyczki) o wartości 63,42 mld zł w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r., co oznacza spadek o 0,9% r/r, podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL). W samym III kw. wartość finansowania wyniosła 21,78 mld zł wobec 21,15 mld zł (+3% r/r).

Zaległości: Kwota zaległości alimentacyjnych w ciągu roku urosła o blisko 4 mld zł i aktualnie wynosi rekordowe prawie 13,4 mld zł, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Za te wyniki w zdecydowanej większości odpowiadają ojcowie, którzy stanowią przeszło 94% wszystkich dłużników alimentacyjnych.

ROZWÓJ BIZNESÓW

BOŚ: Kwota 3 358 724,11 zł dodatkowej składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ponad wartość utworzonej przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) rezerwy w wysokości 25 mln zł, obciąży wynik w IV kwartale 2022 r., podał bank.

PKO BP: PKO Bank Polski zakłada w strategii na lata 2023-2025 docelowo ROE powyżej 12% w 2025 roku, wskaźnik C/I na poziomie poniżej 45%, koszty ryzyka ma się utrzymywać w przedziale 0,7-0,9%, podał bank.

PKO BP: PKO Bank Polski zakłada w nowej strategii na lata 2023-2025 utrzymanie pozycji lidera w akwizycji i pozyskiwanie 750 tys. klientów rocznie, podał bank.

PKO BP: PKO Bank Polski planuje pierwszą emisję zielonych obligacji własnych, podał bank w strategii na lata 2023-2025. Bank podkreśla, że chce być liderem transformacji ESG w sektorze bankowym.

PKO BP: PKO Bank Polski otworzy oddział w Rumunii w 2023 roku, zapowiedział wiceprezes Marcin Eckert.

PKO BP: PKO Bank Polski ocenia, że spełnienie wymogów MREL będzie oznaczało dla banku koszt ok. 2 mld euro w horyzoncie strategii na lata 2023-2025, szacuje wiceprezes Bartosz Drabikowski.

PKO BP: PKO Bank Polski utrzyma swoją politykę dywidendową; może też prowadzić skup akcji, zapowiedział wiceprezes Bartosz Drabiokowski podczas telekonferencji poświęconej prezentacji strategii banku na lata 2023-2025.

PKO BP: Jeżeli pojawią się szanse w obszarze przejęć, PKO Bank Polski będzie do nich aktywnie podchodzić, jednak ewentualne transakcje nie mogą nadwyrężać jego pozycji kapitałowej, zapowiedział wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Paweł Gruza podczas prezentacji strategii banku na lata 2023-2025.

PKO TFI: PKO VC (należący do PKO TFI) i holenderskie Eneco Ventures zainwestowały 2,5 mln euro w estoński startup Fusebox, podał fundusz. To pierwsza inwestycja PKO VC w zagraniczny startup.

Bank Światowy: Jacek Kurski rozpoczął pracę jako alternate executive director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Były prezes TVP po raz pierwszy wziął udział w posiedzeniu konstytuanty w poniedziałek, 5 grudnia.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 4,73 mld zł według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2022 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec, podał Skarbiec Holding. Wartość aktywów nie uległa zmianie m/m.

BOŚ: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zniosła dodatkowy wymóg kapitałowy dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), podał bank.

Alior Bank: Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating Alior Banku na poziomie BB z perspektywą stabilną, podał bank. Na tym samym poziomie utrzymał się również Viability Rating (VR). Fitch poprawił krajowy rating krótkoterminowy Alior Banku z F2(pol) do F1(pol).

Kruk: Zdecydował o emisji i ustalił ostateczne warunki dla obligacji serii AN2 o łącznej wartości do 10 mln zł, podała spółka. Obligacje będą miały zmienne oprocentowanie na poziomie WIBOR3M plus marża w wysokości 4 pkt proc. w skali roku.

Kruk: Zdecydował o emisji i ustalił ostateczne warunki dla obligacji serii AN2 o łącznej wartości do 10 mln zł, podała spółka. Obligacje będą miały zmienne oprocentowanie na poziomie WIBOR3M plus marża w wysokości 4 pkt proc. w skali roku.

PKO BP: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla PKO Banku Polskiego w wysokości 15,36% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), podał bank.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

ING Bank Śląski: Zawiesi od 17 grudnia br. sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku, kiedy planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte o indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), podał bank. W tym czasie bank będzie oferował kredyty hipoteczne tylko z oprocentowaniem okresowo stałym.

Nest Bank: Dotychczasowa metoda płatności odroczonych od Faktorii z grupy Nest Banku, czyli F-Pay, zmienia nazwę na Spingo, podał bank. Spingo to rozwiązanie faktoringowe, które pozwala firmie sprzedawać swoje towary i usługi z odroczonym terminem płatności.

EFL: Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) – część międzynarodowej Grupy Credit Agricole – podpisał z Ford Trucks umowę, na mocy której został wyłącznym partnerem finansowym światowego producenta pojazdów ciężkich, podał EFL. Leasingodawca zapewni różne rozwiązania finansowe dla całej sieci dealerskiej Ford Trucks w Polsce w ramach programu “Ford Truck Lease”.

Allegro: W ramach rozszerzonej współpracy Allegro Pay może również oferować Aion Bankowi wierzytelności z tytułu kredytów 30-dniowych (typu “kup teraz, zapłać później”), podało Allegro. Do tej pory wierzytelności nabywane przez Aion ograniczały się do kredytów konsumenckich o różnej liczbie rat.

Erbeo: Wprowadza do Polski embedded finance – model, który przyspiesza decyzje o przyznaniu finansowania w oparciu o automatyczną analizę danych transakcyjnych pochodzących z platformy sprzedażowej czy rezerwacyjnej, na której osadzona jest działalność danej firmy, podała spółka.

Kruk: InvestCapital – spółka zależna Kruka – wygrał przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych w Hiszpanii od Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok 663 mln euro (3,1 mld zł).

Signal Iduna: W.Kruk, najstarsza polska marka jubilerska, rozszerza swój wachlarz usług związanych ze sprzedażą zegarków. We współpracy z towarzystwem ubezpieczeń Signal Iduna wprowadza ofertę zabezpieczenia czasomierzy. Tym, co wyróżnia ofertę marki od innych dostępnych na rynku, jest objęcie czasomierza dodatkową ochroną od następstw nieszczęśliwych zdarzeń. Ubezpieczenie jest dostępne w większości salonów stacjonarnych W.Kruk posiadających w stałej ofercie zegarki, przy zakupie zegarków do 100 000 zł.

Bank Pocztowy: Otrzymał wyróżnienie od Mastercard – certyfikat “Digital First”. Jest to konsekwencją spełnienia szeregu kryteriów oceniających gotowość banku do udostępnienia karty wirtualnej swoim klientom. Rozwiązanie zostało wprowadzone do oferty banku dzięki współpracy z Fiserv Polska. Zgodnie z szacunkami Mastercard, używanie wirtualnych kart z certyfikatem Digital First znacznie zmniejsza koszty związane z obsługą kart oraz zwiększa bezpieczeństwo transakcji płatniczych, dzięki wyeliminowaniu jej plastikowego odpowiednika.

PKO BP: Od początku grudnia klienci PKO Banku Polskiego mogą korzystać z nowej, zmienionej wersji przelewu zagranicznego i walutowego w serwisie internetowym iPKO. Dzięki wprowadzonym zmianom zrobienie takiego przelewu jest teraz prostsze, szybsze (mniej kroków), bardziej zautomatyzowane oraz czytelniejsze i bardziej zrozumiałe. Klienci teraz będą też widzieć w iPKO informację, że ich Konto Oszczędnościowe Plus zostało objęte promocją na nowe środki. To kolejne sukcesywnie dodawane usprawnienia w serwisie internetowym PKO Banku Polskiego, które zwiększają wygodę klientów i dostosowują iPKO do ich aktualnych potrzeb.

Credit Agricole: Uruchomił Zielony Kredyt dla małych i średnich firm. Oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorców zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji proekologicznych lub działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

BNP Paribas BP: Zmiany w tabeli opłat i prowizji wejdą w życie 1 marca przyszłego roku i obejmą konta osobiste z aktualnej oferty banku oraz te już wycofane. Zmienią się przede wszystkim koszty wpłat i wypłat gotówki w oddziałach, opłaty miesięczne za karty debetowe oraz wypłaty gotówki z bankomatów krajowych i zagranicznych. Klienci, którzy regularnie korzystają z usług banku mogą liczyć na korzystniejsze warunki i uniknięcie części opłat. Posiadacze starszych kont za darmo zmienią je na posiadające więcej funkcjonalności Konto Otwarte na Ciebie.

Pekao: W aplikacji PeoPay pojawiły się dodatkowe opcje personalizacji- nowe widżety dla produktów inwestycyjnych i programu lojalnościowego Master Card Bezcenne Chwile. Aby skorzystać z nowych możliwości aplikacji wystarczy dodać widżet, czyli element graficznego interfejsu użytkownika wyświetlający określone informacje, do swojego pulpitu PeoPay, rozszerzając dzięki temu użyteczność aplikacji. Dzięki temu użytkownik będzie mógł obserwować procentową strukturę swojego portfela inwestycyjnego, sprawdzić informacje o swoim rachunku maklerskim i obligacyjnym oraz o produktach funduszowych, które określił podczas konfiguracji widżetu.

Bank Pocztowy: Wprowadza rozwiązanie dla klientów indywidualnych zainteresowanych większym zyskiem niż na standardowej lokacie. Produkt Lokata z Funduszem jest połączeniem funduszu inwestycyjnego oraz korzystnie oprocentowanej lokaty terminowej, której oprocentowanie wynosi nawet 8% w skali roku, w zależności od wybranego wariantu.

PZU: Wdraża narzędzie do porównywania zakresów produktów ubezpieczeniowych, którego autorem jest duński startup Comadso. Z inteligentnego systemu skorzystają przede wszystkim zespoły wsparcia sprzedaży odpowiedzialne za rozwój wiedzy produktowej u agentów oraz konsultantów infolinii. Opracowana przez duński insurtech platforma dostarczy PZU szczegółowe analizy porównawcze dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych oraz umożliwi jeszcze lepsze monitorowanie zmian zachodzących w ofercie innych ubezpieczycieli. Co istotne, w przeciwieństwie do większości porównywarek, startup nie porównuje cen produktów, lecz skupia się na ich zakresie.

Źródła informacji: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)