Rząd przyjął projekt noweli cudzoziemcach dot. stosowania SIS do odpraw granicznych

Warszawa, 06.12.2022 (ISBnews) – Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych dotyczących użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) do celów powrotu nielegalnie przebywających cudzoziemców oraz do celów odpraw granicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). 

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

– ustanowienie nowego systemu do wymiany informacji pomiędzy państwami UE o decyzjach, które nakazują powrót nielegalnie przebywających cudzoziemców (system ma służyć także do monitorowania, czy opuścili oni terytorium tych państw).

– określenie warunków i procedur wprowadzania, przetwarzania oraz wymiany informacji o wpisach w Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), na potrzeby odmowy wjazdu cudzoziemców na terytorium państw członkowskich.

– zwiększenie skuteczności unijnego systemu powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (niezbędne m.in. do utrzymania zaufania publicznego do polityki migracyjnej i azylowej UE).

Projekt zakłada także m.in.:
– ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej organem wyższego stopnia w niektórych sprawach administracyjnych. Miałoby to też zastosowanie do spraw dotyczących zobowiązywania cudzoziemców do powrotu oraz wydalania obywateli UE z Polski;
– ustanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej, jako odpowiedzialnego w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia;
– dokonanie zmian w funkcjonowaniu wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Zmiany mają dotyczyć np. okresów, na jakie można umieszczać dane cudzoziemców w wykazie;
– zrealizowanie zaleceń Komisji Europejskiej, aby zwiększyć skuteczność powrotów cudzoziemców;
– określenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, jako prowadzącego rejestr spraw, które dotyczą zobowiązań do powrotu oraz wydaleń obywateli UE i członków ich rodzin.

(ISBnews)