Polacy nie znają terminu ESG. To sprawa korporacji i rządów

Zaledwie 8% badanych Polaków dobrze rozumie termin ESG, a 22% co prawda słyszało o tym terminie, ale nie jest pewne, co dokładnie oznacza – wynika z globalnego raportu SEC Newgate ESG Monitor. Większość konsumentów wciąż uważa, że koszty wdrażania ESG powinny ponosić rządy i korporacje. Wśród najgorzej ocenianych branż w kontekście ESG znajdują się w Polsce: górnictwo i surowce, przemysł lotniczy i chemiczny. Najlepiej Polacy oceniają e-commerce

ESG to angielski skrót nawiązujący do ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego.

Ubiegłoroczny, inauguracyjny SEC Newgate ESG Monitor, w którym nie uwzględniono jeszcze Polski, ukazał rosnące oczekiwania społeczeństw, by rządy i biznes zaangażowały się bardziej w rozwiązywanie kwestii ochrony środowiska i spraw społecznych oraz lepszego regulowania ładu korporacyjnego (ESG). Tegoroczne wyniki odzwierciedlają zaś obawy związane z wojną na Ukrainie, skutkami pandemii, rosnącymi cenami energii, dużym skokiem inflacji, rosnącymi kosztami życia.

Pomimo ekonomicznych i geopolitycznych wstrząsów ostatnich 12 miesięcy, globalnie społeczeństwa nadal zdecydowanie oczekują działań w zakresie ESG i podobnie jak w ub.r. badanie pokazało znaczną zbieżność opinii wśród istotnie różniących się od siebie społeczeństw, a obywatele badanych krajów uważają za istotne wartości ESG oraz wpisanie ich w priorytety i działania korporacji i rządów – to kluczowe wnioski z raportu. Ponadto w rzeczywistości post-pandemicznej kluczowe znaczenie mają już nie kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego, ale koszty życia. O obowiązku raportowania ESG dla ponad 4 tys. firm w Polsce piszemy TUTAJ.

Trzy największe obawy polskich respondentów związane z ESG

W odpowiedziach na pytanie otwarte dotyczące jednej kwestii ESG, która zdaniem respondentów jest najważniejsza dla firm w ich kraju ochrona środowiska była wyraźnym liderem. Wskazało na nią 17% wszystkich respondentów, przy czym w Polsce aż 34% wszystkich badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zmiany klimatyczne (11% na świecie i tylko 1% w Polsce) oraz warunki i płace pracowników (7% na świecie, w Polsce 10%).

W sumie kwestie środowiskowe zostały przytoczone w blisko połowie wszystkich odpowiedzi (46% na świecie, 39% w Polsce). Kwestie społeczne i zarządzania były mniej naglące i poruszane na niższych szczeblach zarówno na świecie, jak i w naszym kraju. W sumie 27% ankietowanych wskazało na kwestie społeczne w Polsce (28% na świecie), a tylko 8% wskazało na kwestie związane z zarządzaniem (10% na świecie).

Działania ESG to sprawa korporacji?

Z raportu wynika też, że wg badanych ochrona środowiska ma wielki wpływ na postrzeganie wyników spółek w zakresie ESG, a opinia publiczna jest podejrzliwa co do uczciwości firm i rządów. Większość konsumentów nadal uważa, że koszty wdrażania ESG powinny ponosić rządy i korporacje. Mimo to znaczna część z nich byłaby gotowa, przynajmniej deklaratywnie, osobiście płacić nieco więcej za usługi i produkty firm, które mają lepsze wyniki w zakresie ESG.

Ankietowani uważają, że dużo ważniejsze jest działanie firm na rzecz ESG niż ich osobiste działanie, które przekłada się na decyzje zakupowe. Jeśli chodzi o znaczenie firm podejmujących działania w kwestiach ESG to średnia dla Polski wyniosła 7,5 na w skali 1–10, gdzie 10 znaczy „ekstremalnie ważne”. W przypadku znaczenia kwestii ESG w codziennych decyzjach zakupowych konsumentów średnia dla Polski wyniosłą 5,9 w skali 1-10. Oba te wyniki były niższe niż w innych krajach.

Na świecie wysoko oceniany sektor zdrowia, w Polsce platformy zakupowe

Jeśli chodzi o ocenę ESG w konkretnych branżach, najwyższe wyniki na poziomie światowym otrzymały sektor opieki zdrowotnej, supermarkety i branża edukacyjna/szkoleniowa – to one zostały ocenione najlepiej, tuż za nimi znalazły się technologia i telekomunikacja, rolnictwo i hotelarstwo. Ogólnie najniższe noty otrzymały przemysły chemiczny i górniczy.

W Polsce najlepiej oceniane branże w kontekście ESG to:

  • Platformy zakupowe (marketplace) oraz e-commerce (6.0)
  • Technologia i telekomunikacja (5.9)
  • Usługi bankowe i finansowe (5.8)

Najgorzej w oczach polskich respondentów plasują się branże:

  • Górnictwo i surowce (4.8)
  • Przemysł lotniczy (5.2)
  • Przemysł chemiczny (5.2)

Termin ESG niezrozumiały dla większości obywateli

Globalnie nadal spontaniczna świadomość terminu ESG jest ograniczona, mniej niż jeden na sześciu uczestników badania ESG Monitor (15%) twierdzi, że dobrze go rozumie.

Autorzy raportu zaznaczają, że to dane z Polski obniżają średni globalny wynik, ponieważ w naszym kraju zaledwie 8% badanych czuje, że rozumie pojęcie ESG, a 22% słyszało o tym terminie, ale nie jest pewne, co dokładnie oznacza (w porównaniu do 31% badanych na świecie).

Pomimo ograniczonej świadomości kolejne pytania pokazują, że społeczność rozumie pojęcie po jego wyjaśnieniu. Pokazuje to, jak wiele aktywności edukacyjnych należy przedsięwziąć zaledwie rok przed wejściem w życie obligatoryjnego raportowania w zakresie ESG dla wszystkich spółek giełdowych w Polsce.

Podobnie jak w przypadku terminu ESG, spontaniczna świadomość określenia „Net Zero” była również ograniczona – tu odpowiedzi polskich respondentów są niemal zbieżne ze średnimi wynikami globalnymi. Mniej niż jeden na pięciu uczestników (18%) twierdzi, że dobrze go rozumie, a 40% badanych twierdzi, że słyszała ten termin, ale nie była pewna, co się za nim kryje.

Jak dobrze poinformowani są ludzie w zakresie praktyk ESG?

Wiedza społeczności na temat działań ESG i wyników firm w tym zakresie jest ograniczona – uczestnicy badania zgłaszali mniejsze niż przeciętne poczucie bycia poinformowanym, średnio 4,7 na 10 osób (gdzie 10 znaczyło „bardzo dobrze poinformowani”).

Największą satysfakcję w związku z dostępem do informacji czuli respondenci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (średnio 7,0), Singapuru (5,7) i Hongkongu (5,3), najmniej poinformowane są nacje pochodzące z Europy. Wszystkie badane europejskie kraje wskazują na deficyt informacji: wynik dla Polski to 4,4 na 10. Nienajlepsze są także wyniki dla naszych bezpośrednich sąsiadów: w Szwecji to 3,5, a w Niemczech 3,7. SEC Newgate ESG Monitor to globalne badanie przeprowadzone na ponad dwunastu tysiącach respondentów z 12 krajów. W tym roku po raz pierwszy badaniem objęto również Polskę.