Rząd chce w IV kw. przyjąć projekt dot. elektrowni szczytowo-pompowych

Warszawa, 10.10.2022 (ISBnews) – Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, kwalifikującej je jako inwestycje celu publicznego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu planowane jest na IV kw.

“Celem przedmiotowego projektu jest stworzenie takiego otoczenia regulacyjnego dla inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych, które wygeneruje zachęty do inwestowania w tego typu jednostki wytwórcze, co przysłuży się m.in. wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz pewności i gwarancji dostaw energii elektrycznej do odbiorców” – czytamy w wykazie.

W związku z tym planowane jest ujęcie wszystkich niezbędnych regulacji w jedynym akcie prawnym – ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych.  

Projektowana regulacja zakłada określenie wprost w przepisach ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, że inwestycja w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Ma też wskazać, że dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo – pompowej wydaje się kompleksową decyzję o lokalizacji celu publicznego, łączącą w sobie aspekty decyzji lokalizacyjnej, podziałowej i wywłaszczeniowej.

W ramach projektowanych przepisów planowane jest wprowadzenie szczególnego trybu pozyskiwania gruntów, w oparciu o decyzję kompleksową (przy uwzględnieniu, iż koszty wywłaszczeń ponosi inwestor), na podstawie którego:
– decyzja kompleksowa zatwierdzać będzie podział nieruchomości położonych w obszarze realizacji inwestycji;
– z dniem, w którym decyzja kompleksowa stanie się ostateczna, nieruchomości w niej określone z mocy prawa będą stawać się własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem (następnie będą oddawane w użytkowanie wieczyste Inwestorowi), a ograniczone prawa rzeczowe obciążające te nieruchomości lub stosunki obligacyjne, których przedmiotem są nieruchomości-wygasną (także za odszkodowaniem);

– decyzja kompleksowa będzie stanowić podstawę do wydania przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa;
– nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji kompleksowej nie będzie stanowić przeszkody do wydania decyzji kompleksowej.

Projekt zakłada także, że do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko inwestor powinien być uprawniony do uzyskania decyzji wojewody o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości.

Planowane jest wprowadzenie instrumentów, których celem jest dalsze usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez:
– odpowiednie skrócenie terminów decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie specustawy w stosunku do terminów obowiązujących;
– wprowadzenie kar pieniężnych nakładanych na organy właściwe do wydania decyzji w razie przekroczenia tych terminów;
– nadanie rygorów natychmiastowej wykonalności decyzjom wydawanym w procesie inwestycyjnym na podstawie specustawy;
– skrócenie terminów rozpatrywania przez sądy administracyjne środków zaskarżenia od decyzji wydawanych na podstawie specustawy;
– uniezależnienie wydania pozwolenia wodnoprawnego od uprzedniego uzyskania decyzji kompleksowej (tak by procesy te mogły toczyć się niezależnie).

Zgodnie z projektowaną regulacją, inwestycje niezbędne do faktycznego uruchomienia inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo pompowych powinny podlegać tym samym zasadom, co inwestycja główna. Dlatego zaproponowano wprowadzenie instytucji inwestycji towarzyszącej.

Dodatkowo, wskazanie, że elektrownia szczytowo-pompowa stanowi magazyn energii elektrycznej pozwoli na skorzystanie m.in. z wyłączenia z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, z możliwości zniesienia podwójnego naliczania opłat sieciowych, zwolnienia z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, zwolnienia z obowiązku przedstawiania świadectw pochodzenia do umorzenia, w tym z OZE, z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej, energii pobranej z sieci przez magazyn, a także zwolnienia z opłaty przejściowej, z opłaty mocowej oraz opłaty kogeneracyjnej (w części dot. zużycia energii elektrycznej na potrzeby magazynowania energii elektrycznej).

(ISBnews)