KE przedstawiła projekt budżet UE na 2025 r. na poziomie 199,7 mld euro

Warszawa, 19.06.2024 (ISBnews) – Komisja Europejska zaproponowała dziś roczny budżet UE na rok 2025 w wysokości 199,7 mld euro. Budżet zostanie uzupełniony wypłatami w ramach NextGenerationEU o szacunkowej wartości blisko 72 mld euro, podała Komisja.

Ma pomóc w realizacji priorytetów UE przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian uzgodnionych w ramach śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF) w lutym 2024 r.

“W projekcie budżetu na rok 2025 przewidziano środki w wysokości 199,7 mld euro w postaci zobowiązań i 152,7 mld euro w płatnościach, łącznie z instrumentami specjalnymi, pozostawiając 29,7 mld euro marginesu poniżej pułap płatności na 2025 r.” – czytamy w dokumencie.

Ogólny pułap środków wynikający z Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027 to 190 544,0 mln euro na zobowiązania oraz 175 378 mln euro na płatności.

Komisja proponuje przeznaczyć następujące kwoty na różne priorytety UE (w zobowiązaniach):

– 53,8 mld euro na Wspólną Politykę Rolną i 0,9 mld euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz na wzmocnienie odporności sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnienie niezbędnej przestrzeni na wypadek kryzysu.

– 49,2 mld euro na rozwój regionalny i spójność regionalną w celu wspierania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także infrastruktury wspierającej transformację ekologiczną i projekty priorytetowe Unii.

– 16,3 mld euro na wsparcie partnerów i interesów UE na świecie, z czego m.in. 10,9 mld euro w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalna Europa (NDICI – Global Europe), 2,2 mld euro na Instrument Pomocy Przedszkolnej Pomoc akcesyjna (IPA III) i 0,5 mld euro na Instrument Wzrostu dla Bałkanów Zachodnich, a także 1,9 mld euro na pomoc humanitarną (HUMA).

– kolejne 4,3 mld euro będzie dostępne w postaci dotacji w ramach instrumentu finansowego na rzecz Ukrainy, uzupełnionych pożyczkami o wartości 10,9 mld euro.

– 13,5 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego głównie 12,7 mld euro na “Horyzont Europa”.

– 4,6 mld euro na europejskie inwestycje strategiczne, z czego na przykład 2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę” mający na celu poprawę infrastruktury transgranicznej, 1,1 mld euro na program “Cyfrowa Europa” mający na celu kształtowanie cyfrowej przyszłości Unii oraz 378 mln euro na InvestEU dla kluczowych priorytetów (badania i innowacje, bliźniacza transformacja ekologiczna i cyfrowa, sektor zdrowia i technologie strategiczne).

– 2,1 mld euro na wydatki przeznaczone na przestrzeń kosmiczną, głównie na Europejski Program Kosmiczny.

– 11,8 mld euro na mechanizmy wzmacniania UE, z czego między innymi 5,2 mld euro na rosnące koszty pożyczek na NextGenerationEU, 4 mld euro na program Erasmus+ na tworzenie możliwości w zakresie edukacji i mobilności dla ludzi, 352 mln euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 235 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.

– 2,4 mld euro na działania na rzecz środowiska i klimatu, z czego głównie 771 mln euro na program LIFE mający na celu wsparcie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz 1,5 mld euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zapewnić wszystkim korzyści z zielonej transformacji.

– 2,7 mld euro na ochronę naszych granic, z czego głównie 1,4 mld euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBMF) i 997 mln euro (całkowity wkład UE) na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

– 2,1 mld euro na wydatki związane z migracją w UE, z czego głównie 1,9 mld euro na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl zgodnie z naszymi wartościami i priorytetami.

– 1,8 mld euro na wyzwania związane z obronnością, z czego głównie 1,4 mld euro na wsparcie rozwoju zdolności i badań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFR) oraz 244,5 mln euro na wsparcie mobilności wojskowej.

– 977 mln euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 613 mln euro na Program jednolitego rynku i 205 mln euro na prace w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, podatków i ceł.

– 583 mln euro na rzecz EU4Health, na kompleksową reakcję zdrowotną na potrzeby ludzi, a także 203 mln euro na rzecz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (rescEU) w przypadku kryzysu.

– 784 mln euro na bezpieczeństwo , z czego w szczególności 334 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF), który ma zwalczać terroryzm, radykalizację, przestępczość zorganizowaną i cyberprzestępczość.

– 196 mln euro na bezpieczne połączenia satelitarne w ramach nowego unijnego programu na rzecz bezpiecznej łączności.

Projekt budżetu na rok 2025 stanowi część długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec  2020 r. i zmienionego w lutym 2024 r. , obejmującego późniejsze dostosowania techniczne, i ma na celu przekształcenie jego priorytetów w konkretne roczne rezultaty.

Budżet roczny na rok 2025 będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez władzę budżetową przed końcem roku.

Projekt budżetu UE na rok 2025 uwzględnia  wydatki objęte środkami w ramach wieloletnich pułapów budżetowych, finansowane ze środków własnych. Uzupełniają je  wydatki w ramach NextGenerationEU , finansowane z pożyczek na rynkach kapitałowych. 

(ISBnews)