Rząd chce przyjąć w III kw. projekt ustawy o działalności kosmicznej

Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) – Rada Ministrów planuje przyjąć w III kw. br. projekt ustawy o działalności kosmicznej, która ma m.in. regulować zasady wykonywania działalności kosmicznej oraz warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

“Projektowana ustawa będzie regulowała: (1) zasady wykonywania działalności kosmicznej; (2) warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej; (3) zasady i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności kosmicznej; (4) zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością kosmiczną; (5) zasady prowadzenia KROK [tj. Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych]; (6) odpowiedzialność z tytułu niezgodnego z prawem działania podmiotów wykonujących działalność kosmiczną na terytorium RP, w postaci administracyjnych kar pieniężnych. Przewiduje się także rozwiązania prawne w zakresie ułatwiania korzystania z danych satelitarnych przez administrację publiczną” – czytamy w informacji.

Regulacja będzie dotyczyć działalności wykonywanej na terytorium Polski, na pokładzie zarejestrowanego w kraju: statku morskiego albo statku powietrznego, a także z terytorium obcego państwa lub przestrzeni niepodlegającej suwerenności państwa przez osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie lub osoby prawne/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium RP.

“Zastosowania projektowanej ustawy nie wyklucza zatem fakt wyniesienia obiektu kosmicznego z launchpadu znajdującego się na terytorium innego państwa czy też np. Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) lub innego statku kosmicznego, o ile dokonuje się ono na zlecenie polskiego operatora, a obiekt będzie wpisany do KROK” – czytamy dalej.

Działalność kosmiczna w rozumieniu projektowanej ustawy może mieć zarówno charakter gospodarczy (działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r – Prawo przedsiębiorców), jak i niegospodarczy (np. naukowy), podkreślono.

Działalność kosmiczna będzie mogła być wykonywana wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia udzielanego przez prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

Jak wskazano w informacji, w krajowym porządku prawnym brak jest przepisów kompleksowo regulujących zasady wykonywania działalności kosmicznej i nadzoru nad tą działalnością. Tymczasem, na skutek dynamicznego rozwoju polskiego sektora kosmicznego, zwiększa się także możliwość realizowania i uczestniczenia przez podmioty tego sektora w coraz bardziej dojrzałych i złożonych projektach kosmicznych.

Podmioty polskiego sektora kosmicznego, w tym także prywatne, wyniosły lub planują w nieodległej przyszłości wyniesienie obiektów kosmicznych w przestrzeń kosmiczną.

Dodatkowo, administracja publiczna realizuje obecnie dwa projekty polegające na utworzeniu dwóch kompatybilnych ze sobą konstelacji satelitów, tj. projekt CAMILA (dotyczący co najmniej czterech satelitów EO wraz z rozwojem urządzeń segmentu naziemnego zapewniających użytkownikom publicznym, a zwłaszcza samorządom i władzom krajowym określony zestaw zintegrowanych usług geoprzestrzennych) oraz projekt System Satelitarnej Obserwacji Ziemi (SSOZ) – MIKROGLOB (którego celem jest zaprojektowanie, wyniesienie na orbitę i uruchomienie czterech satelitów. Termin realizacji tego projektu to 30 czerwca 2026 r.), wymieniono także.

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu Radzie Ministrów to Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

(ISBnews)