Rząd chce przyjąć w II kw. nowelę ws. rejestracji zagr. przewoźników w systemie SENT

Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) – Rada Ministrów planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym dotyczący m.in. obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT) przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Chodzi o skrócenie vacatio legis dla przepisów w tym zakresie o sześć miesięcy – do 1 lipca 2024 r.

“Przedmiotowe zmiany przyczynią się do skuteczniejszej kontroli zezwoleń zagranicznych wymaganych przez przepisy wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczące transportu drogowego. Kontrole ww. podmiotów wykazują, że w praktyce mają miejsce przypadki wielokrotnego wykorzystywania zezwolenia uprawniającego do jednokrotnego przejazdu przez lub na terytorium kraju, poprzez m.in. niewypełnianie blankietu tego zezwolenia” – czytamy w informacji.

W wyniku przeprowadzenia dodatkowych analiz uznano za zasadne odstąpienie od wprowadzenia dodatkowego ograniczenia, nieprzewidzianego przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, w postaci obowiązku rejestracji w systemie SENT zagranicznych podmiotów wykonujących przewóz kabotażowy rzeczy w rozumieniu art. 2 pkt 6 tego rozporządzenia. W związku z powyższym projekt ustawy przewiduje zmiany w dodawanym do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym art. 28b polegające na zmianie brzmienia ust. 2 i uchyleniu ust. 5, wskazano.

“W projekcie proponuje się nowe brzmienie art. 49 pkt 2 ustawy poprzez wskazanie, że art. 39 pkt 4, 5, 8 pkt 11 lit. b, pkt 12-14, 18 i 19 ustawy, tj. przepis wprowadzający zmiany do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz art. 43 ustawy, tj. przepis wprowadzający zmiany do ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2023 poz. 104) wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 r. W obecnym brzmieniu art. 49 pkt 2 przewiduje, że zmiany te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.” – czytamy dalej.

“Projektowana zmiana polegająca na skróceniu vacatio legis o 6 miesięcy związana jest z pilną potrzebą zwiększenia efektywności wykonywania kontroli podmiotów, uczestniczących w przewozach drogowych, a także wzmocnienia egzekucji przepisów prawa dotyczących wykonywania przewozu drogowego rzeczy przez podmioty uprawnione. Szczególne znaczenie w ww. zakresie ma bowiem sprawowanie właściwego i efektywnego nadzoru w odniesieniu do międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i przewozu kabotażowego, które to rodzaje operacji transportowych szczególnie negatywnie oddziałują na rodzimy rynek transportu drogowego” – napisano w wykazie.

Dodawany do ustawy dodatkowy przepis przewiduje, że przepisy art. 39 pkt 4, 5, 8, pkt 11 lit. b, pkt 12-14, 18 i 19 oraz art. 43, w zakresie dotyczącym wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. wykonywania na podstawie zezwolenia wymaganego przepisami umowy międzynarodowej przewozu do lub z państwa trzeciego przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r., wyjaśniono dalej.

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu Radzie Ministrów to Ministerstwo Infrastruktury.

(ISBnews)