Przegląd informacji ze spółek

Priorytetem dla zarządu Grupy Azoty jest wypracowanie nowego porozumienia z instytucjami finansowymi, a także przyspieszenie konsolidacji spółek w grupie kapitałowej, podała spółka.

Testy systemu BacterOMIC rozpoczęły się w drugim laboratorium szpitalnym w ramach early access program (EAP), podało Scope Fluidics. Podsumowanie EAP zaplanowane jest na początek 2025 r.

Anwim złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację polegającą na nabyciu części mienia Circle K Polska, podał Urząd.

Trakcja zawarła umowę z Miastem Bydgoszcz – Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na wykonanie prac w ramach projektu “Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK”, podała spółka. Przedmiot umowy podzielony został na zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte opcją o łącznej maksymalnej wartości w wysokości 106 687 672 zł netto.

Przemysław Janiszewski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Unibepu ze skutkiem na 5 marca br. z powodów osobistych, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Andrzeja Sterczyńskiego na stanowisko członka zarządu na obecną, VII wspólną kadencję, ze skutkiem od 1 marca.

Photon Energy zakłada podpisanie umów sprzedaży projektów fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 32 MW najpóźniej na przełomie I i II kwartału 2024 r., poinformował CEO Georg Hotar.

PGE Energia Ciepła podpisała z liderem konsorcjum SBB Energy umowę na budowę w Elektrociepłowni Gdyńskiej instalacji kogeneracyjnej opartej na silnikach gazowych, podała spółka. Inwestycja ta rozpoczyna kolejny etap transformacji EC Gdynia w kierunku niskoemisyjnego wytwarzania ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego, obejmującego Gdynię, Rumię, Redę i Gminę Kosakowo. Warta ponad 380 mln zł inwestycja gotowa będzie na sezon grzewczy 2026/2027.

Do Woodpecker.co wpłynęła rezygnacja ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji prezesa zarządu, jak również z członkostwa w zarządzie od Mateusza Tarczyńskiego, podała spółka. W treści ww. rezygnacji Mateusz Tarczyński zadeklarował, iż wyraża wolę pozostania w spółce i skupieniu się na jej strategii.

Konsorcjum ZUE i FABE Polska zawarły umowę z Tramwajami Warszawskimi na realizację inwestycji pn. “Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką”, podała spółka. Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty to 294,8 mln zł (brutto: 362,6 mln zł).

Grupa PGE i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji drugiej części turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Arctic Paper ocenia, że I kwartał br. wygląda dla Grupy lepiej niż analogiczny kwartał rok temu, rośnie popyt na papier i celulozę przy zbliżonym poziomie rentowności, ale są też niepokojące sygnały, szczególnie z rynku niemieckiego, poinformował prezes Michał Jarczyński.

PKO Bank Polski zdecydował o emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (“senior non preferred”) o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł i terminie wykupu 5 lat od dnia emisji, który został wyznaczony na 28 lutego 2024 r., podał bank. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży.

Nakłady inwestycyjne Grupy Arctic Paper wyniosły ok. 200 mln zł w 2023 roku, w porównaniu do 150 mln zł rok wcześniej, a w obecnym roku wyniosą nieco powyżej 200 mln zł, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Arctic Paper ma nadzieję na finalizację 1-2 średniej wielkości akwizycji w obszarze energetyki w 2024 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. Mowa o podłączonych do sieci projektach fotowoltaicznych o mocy od kilku do ponad 20 MW.

Medicalgorithmics rozpoczął świadczenie usług dla kolejnego klienta na amerykańskim rynku IDTF i jest to też pierwszy partner, który zdecydował się na wdrożenie autorskich algorytmów DeepRhythmAI (DRAI) spółki w swoim centrum diagnostycznym, podała spółka. DRAI został zintegrowany z oprogramowaniem IDTF do diagnostyki arytmii serca, a Medicalgorithmics będzie otrzymywał wynagrodzenie w zależności od ilości przeanalizowanych przez sztuczną inteligencję badań EKG.

Akcjonariusze Kernel zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego spółki o 177 332,41 USD do kwoty 7,75 mln USD poprzez umorzenie 6 602 000 akcji posiadanych przez spółkę zależną Etrecom Investments Limited, podano w projektach na walne zgromadzenie zwołane na 21 marca.

Akcjonariusze Pure Biologics nie poddali pod głosowanie w toku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji serii I, udzielili za to zgody na zawarcie przez spółkę z prezesem Filipem Jeleniem umowy pożyczki do 10 mln zł, wynika z materiałów po wczorajszym walnym zgromadzeniu. Spółka jednocześnie zwołała walne zgromadzenie na 18 marca, którego porządek przewiduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 1,5 mln nowych akcji serii I.

Echo Investment chce rozpocząć 21 lutego br. ofertę publiczną do do 700 000 obligacji serii S2 w kwocie do 70 mln zł w ramach V programu emisji obligacji (do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro), podała spółka.

Photon Energy odnotował 4,82 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 0,31 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Sescom rekomenduje przeznaczenie zysku za 2023 r. w wysokości 7,49 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Zgodnie z przyjętą strategią, Sescom zamierza kontynuować działania akwizycyjne w krajach Europy Zachodniej, dlatego też decydując się na udzielenie przedmiotowej rekomendacji, podobnie jak w poprzednim roku obrotowym 2021/2022, zarząd miał na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia środków pieniężnych niezbędnych do realizacji potencjalnych przejęć.

Grupa Orlen przewiduje ujęcie wpływu ostatecznego rozliczenia połączenia z PGNiG w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za 4 kwartały 2023 roku, podała spółka. Skonsolidowana EBITDA za okres 12 i 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r. zwiększy się odpowiednio o ok. 7,6 mld zł oraz 2,2 mld zł, skonsolidowany EBIT – odpowiednio o ok. 4,7 mld zł oraz 1,6 mld zł, a skonsolidowany wynik netto – odpowiednio o ok. 3,6 mld zł oraz 0,8 mld zł.

Rada nadzorcza Grupy Azoty podjęła uchwały o odwołaniu Tomasza Hinca, Mariusza Graba, Filipa Grzegorczyka, Grzegorza Kądzielawskiego i Marcina Kowalczyka z zarządu, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza zdecydowała o oddelegowaniu swego członka Krzysztofa Kołodziejczyka do wykonywania obowiązków prezesa zarządu w okresie od momentu podjęcia uchwały do dnia powołania prezesa zarządu, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Grupa Pepco zdecydowała o zaprzestaniu działalności w Austrii ze względu na przewidywany nieodpowiedni poziom zwrotu, podała spółka.

(ISBnews)