Projekt noweli dot. wstępnej płatności dla Poczty Polskiej na usługi powszech. – w komisji

Warszawa, 20.02.2024 (ISBnews) – Poselski projekt nowelizacji Prawa pocztowego, której celem jest umożliwienie udzielenia Poczcie Polskiej wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury, podano na stronie Sejmu.

“W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r.  – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:

‘Art. 109a. 1. Wstępna płatność na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych może zostać uruchomiona przed wydaniem decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 109 ust. 4.

2. Minister właściwy do spraw łączności może uruchomić wstępną płatność, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu informacji o kwocie kosztu netto oraz straty, o której mowa w art. 109 ust. 2, zweryfikowanych przez niezależnego biegłego rewidenta zgodnie z art. 112 ust. 3, przekazanych przez prezesa UKE na wniosek ministra właściwego do spraw łączności'” – czytamy w projekcie.

Wstępna płatność, o której mowa w ust. 1, jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej, dodano.

Art. 2 projektu ustawy wprowadza zmianę maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonego na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w poszczególnych latach:

1)           2024 r. – 750 mln zł; 

2)           2025 r. – 1 244 mln zł.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, zgodnie z art. 109 ust. 4 Prawa pocztowego, finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych stanowi pomoc publiczną, która może być udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji. Jednocześnie, zgodnie z art. 112 ust. 5 Prawa pocztowego, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o uruchomienie finansowania kosztu netto wydaje – po weryfikacji wniosku decyzję, w której określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych oraz ustala kwotę należnego finansowania kosztu netto.

“Prezes UKE ocenił, że nie może wydać powyższej decyzji w oparciu o przekazany stronie polskiej w dniu 22 listopada 2023 r. tzw. comfort letter. W dokumencie tym KE potwierdziła wstępną, nieformalną ocenę pomocy publicznej polegającą na finansowaniu kosztu netto w latach 2021-2025 jako zgodną z prawem Unii Europejskiej, dalej: UE, oraz wskazała, że ewentualna wypłata kosztu netto za 2021 i 2022 r. przed wydaniem decyzji KE może zostać uznana za wstępną (tymczasową) płatność częściową. Zgodnie z intencją KE, dokument ten miał pozwolić na udzielenie Poczcie Polskiej finansowania kosztu netto za 2021 i 2022 r.” – czytamy dalej w uzasadnieniu.

Zdaniem prezesa UKE, status comfort letter nie został uregulowany w przepisach prawa unijnego o randze traktatowej ani w przepisach prawa pochodnego, a przedstawiony Polsce dokument nie zawiera ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Jednocześnie prezes Urzędu wskazał, że w jego ocenie literalne brzmienie art. 109 ust. 4 Prawa pocztowego uzależnia wydanie przez niego decyzji określającej kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usłudze powszechnej oraz ustalającej kwotę należnego finansowania kosztu netto od uprzedniego wydania przez KE decyzji potwierdzającej zgodność planowanej pomocy publicznej z prawem UE, podano dalej.

“Mając na uwadze przedłużające się postępowanie notyfikacyjne przed KE dotyczące finansowania kosztu netto za lata 2021-2025 oraz stanowisko prezesa UKE, według którego nie jest możliwe wydanie decyzji, o której mowa w art. 112 ust. 5 Prawa pocztowego, bez wydanej uprzednio decyzji KE, konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, która może zostać uruchomiona przed wydaniem decyzji KE, o której mowa w art. 109 ust. 4. Mechanizm ten będzie zapobiegał występowaniu opóźnień płatności w związku z następnymi notyfikacjami finansowania kosztu netto (z których pierwsza powinna nastąpić już w 2025 r., w związku powierzeniem operatorowi wyznaczonemu wybranemu przez Prezesa UKE w drodze konkursu, o którym mowa w art. 71 Prawa pocztowego, obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2026-2035)” – napisano w uzasadnieniu.

Mechanizm wstępnej płatności został już przewidziany w aktualnie prowadzonym postępowaniu notyfikacyjnym przez KE w ww. comfort letter. Dotyczy on jednak okresu za lata 2021 i 2022 r., podkreślono.

(ISBnews)