Enea zapłaci klientom rekompensaty

UOKiK wydał dwie decyzje zobowiązujące wobec przedsiębiorcy Enei. Spółka gwarantowała stałe ceny prądu, ale pomijała lub prezentowała w sposób mogący wprowadzać w błąd informacje o comiesięcznej opłacie handlowej. Bezpodstawnie naliczała również kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Enea musi zwrócić niesłusznie pobrane opłaty.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływały liczne skargi na firmę energetyczną Enea. Dotyczyły ofert z gwarancją stałej ceny prądu i dodatkowych opłat, które pojawiały się podczas obowiązywania umowy. Po analizie sprawy prezes UOKiK wszczął przeciwko spółce dwa postępowania – o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz o stosowanie nieuczciwych klauzul w umowach. Oba zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących – w ich wyniku konsumentom przysługują rekompensaty.

Enea prowadzi sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem północno-zachodnich obszarów Polski. Spółka proponowała konsumentom kilka wariantów umów gwarantujących niezmienność ceny prądu przez okres 24 lub 36 miesięcy. W zamian za utrzymanie stałych cen Enea pobierała co miesiąc dodatkową opłatę. Chodziło o kwotę rzędu 20-30 zł w zależności od umowy i formy faktury. W toku postępowania zostało uprawdopodobnione, że informacje o tym były pomijane w części materiałów reklamowych i działań marketingowych lub prezentowane w niepełny sposób. Spółka nie wskazywała, że jest to zupełnie nowa, obowiązkowa opłata, naliczana cyklicznie w stałej wysokości niezależnie od zużycia energii. Klienci mogli być wprowadzani w błąd odnośnie do tego, jaka będzie ostateczna wysokość ich rachunku.

„Klienci spółki Enea nie byli należycie poinformowani, że po zawarciu umowy gwarantującej stałą cenę prądu, ich rachunki będą wyższe o kwotę opłaty handlowej. W praktyce to właśnie wysokość tej opłaty pozwoliłaby konsumentom rzetelnie ocenić atrakcyjność oferty. Przedsiębiorca ma obowiązek podawać konsumentom informacje w sposób jasny i jednoznaczny – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Konsumenci, których reklamacje w tej sprawie były odrzucone, mają prawo odzyskać pieniądze, które wpłacili w ramach opłaty handlowej. Wniosek o rekompensatę konsumenci będą mogli składać w ciągu 3 miesięcy od momentu, gdy spółka indywidualnie powiadomi ich o decyzji UOKiK.

Enea wycofała się z oferowania umów gwarantujących stałą cenę prądu 1 czerwca 2021 r. Aktualnym klientom firmy, których dotyczy zobowiązanie, spółka przyzna dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do internetowej Strefy Zakupów Enei. Szczegóły zostały zawarte w decyzji, o której spółka poinformuje również na swojej stronie internetowej oraz portalu Facebook.

Druga decyzja dotyczy niedozwolonych klauzul umownych, jakie Enea stosowała w ofertach sprzedaży energii elektrycznej z gwarancją stałej ceny.

„Przeanalizowaliśmy warunki wypowiadania umów i nasze wątpliwości wzbudziły postanowienia, które w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy przez konsumenta nakładały na niego zryczałtowaną opłatę. Wynosiła ona 30 zł za każdy miesiąc pozostały do końca trwania tej umowy i nie miała uzasadnienia w kosztach ponoszonych przez spółkę. Celem takiego zapisu było wymuszenie na klientach dalszego korzystania z usług Enei. Ograniczało to bezpodstawnie swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej – mówi Tomasz Chróstny.

W razie wypowiedzenia umowy konsument był zobowiązany do zapłaty kary stanowiącej równowartość opłat handlowych przewidzianych w umowie do końca jej obowiązywania. Mogło to powstrzymywać konsumentów przed rozwiązaniem umowy.

Enea indywidualnie skontaktuje się z konsumentami, których dotyczy rekompensata i automatycznie zwróci im niesłusznie pobrane opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Wskazani w zobowiązaniu aktualni klienci firmy otrzymają dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do sklepu internetowego – Strefy Zakupów Enei. Spółka zamieści informacje o decyzji UOKiK na stronie internetowej i swoim profilu na portalu Facebook.

Spółka Enea uruchomi także dedykowaną dla konsumentów infolinię, gdzie będzie można uzyskać więcej informacji na temat przysługujących konsumentom rekompensat.