Captor Therapeutics miało 59,1 mln zł straty netto, 61,44 mln zł straty EBIT w I-III kw.

Warszawa, 28.11.2023 (ISBnews) – Captor Therapeutics odnotowało 59,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 29,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 61,44 mln zł wobec 30,17 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z usług badań i rozwoju sięgnęły 6,72 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 3,34 mln zł rok wcześniej.

“Ostatnie miesiące pokazują naszą skuteczność w zakresie realizacji celów biznesowych, jak i zdolność adaptacji do wymagających warunków rynkowych. Pomimo trudnego otoczenia pozyskaliśmy z emisji akcji 40 mln zł, stabilizując naszą pozycję gotówkową w średnim terminie. Jednocześnie, dzięki rozszerzeniu zakresu umowy z Wedbush i rozpoczęciu działań z MSQ Ventures, a także powiększeniu zespołu ds. rozwoju biznesu, zyskaliśmy nowe możliwości zarówno w zakresie realizacji celów strategicznych, jak i o znaczeniu projektowym. Ponadto, w związku z grantem w kwocie 52,2 mln zł otrzymanym od ABM do naszego pipeline’u dołączył kolejny projekt. Milowym krokiem w ramach projektu CT-01 było podpisanie umowy z partnerem CRO – firmą ICON, co istotnie zbliżyło nas do rozpoczęcia badań klinicznych” – skomentował prezes Tom Shepherd, cytowany w komunikacie.

Captor Therapeuitics wybrał firmę ICON jako globalnego partnera w zarządzaniu badaniem klinicznym CT-01, co pozwoli przyśpieszyć współpracę z ośrodkami klinicznymi. ICON jest jedną z wiodących światowych organizacji prowadzących badania kliniczne (CRO). Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie realizacji badań klinicznych w różnych fazach, w tym w onkologii.

“Aktualnie, we współpracy z renomowanym partnerem – firmą ICON, koncentrujemy się na przygotowaniu pierwszej fazy badań klinicznych w ramach projektu CT-01. Jest to bardzo istotny etap całego procesu, dlatego do wyboru pacjentów podchodzimy z największą starannością oraz zgodnie ze wszystkimi procedurami. Mimo wysokiego poziomu skomplikowania przedsięwzięcia dążymy do możliwie szybkiego rozpoczęcia badań klinicznych i zakładamy, że wejście do kliniki nastąpi w I kwartale 2024 r. Faza kliniczna to bardzo złożony proces i trudno dokładnie określić, jak będzie się rozwijał, ale spodziewamy się, że pierwsze odczyty od pacjentów uzyskamy w I kwartale 2025 r.” – dodał członek zarządu, dyrektor naukowy Michał Walczak.

W listopadzie 2023 r. spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wnioski o fazowanie projektów CT-01 oraz CT-03, które zgodnie z obecnymi umowami o dofinansowanie powinny się zakończyć do końca 2023 r.

“Przeprowadziliśmy dogłębną analizę realizowanych projektów w kontekście możliwości uzyskania wsparcia grantowego z NCBiR w kolejnych okresach. W efekcie złożyliśmy do NCBR wnioski o tzw. fazowanie dla projektów CT-01 oraz CT-03 i możliwość finansowania niezakończonej fazy badań w kolejnym cyklu. Łączna kwota możliwego dofinansowania dla obu projektów wynosi 11,7 mln zł. Równocześnie zyskalibyśmy możliwość przedłużenia projektów do 2026 r. Czekamy z niecierpliwością na to rozstrzygnięcie, które pozwoliłoby jeszcze bardziej wzmocnić nasz cah flow w kolejnych dwóch latach” – podsumował członek zarządu ds. finansowych Radosław Krawczyk.

Dotychczas spółka podpisała z NCBR i ABM umowy o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 227 mln zł, co umożliwiło jej konsekwentne osiąganie kolejnych kamieni milowych w ramach kluczowych projektów oraz rozwój nowych leków.

“Na koniec września 2023 r. firma dysponowała środkami pieniężnymi oraz ulokowanymi w obligacjach krótkoterminowych o łącznej wartości 54,7 mln zł. Pomimo zwiększonych wydatków na rozwój oraz w związku z pozyskaniem dodatkowych 40 mln zł sytuacja finansowa Captor Therapeutics jest bardzo stabilna. W okresie od stycznia do września br. spółka przeznaczyła na działania z obszaru R&D 61,4 mln zł, z uwzględnieniem zaliczek za badania, które są w trakcie realizacji, i są wymagane do złożenia wniosku o zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych” – napisano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 59,17 mln zł wobec 29,35 mln zł straty rok wcześniej.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)