Nowe „odpowiedzialne” fundusze TFI PZU

TFI PZU uruchomiło dwa kolejne fundusze wpisujące się w nurt zrównoważonego inwestowania. Pierwszy koncentruje się na akcjach spółek, których działalność przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w tym przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Drugi – przede wszystkim na obligacjach emitowanych w celu finansowania projektów realizujących cele środowiskowe lub społeczne.

Zrównoważone inwestowanie to zarządzanie funduszami i portfelami inwestycyjnymi, które poza aspektem czysto finansowym uwzględnia również czynniki ESG, tj. środowiskowe (ang. environmental), społeczne (ang. social) i ładu korporacyjnego (ang. corporate governance). W tym duchu działają dwa uruchomione w listopadzie 2023 r., aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne TFI PZU – jeden akcyjny i jeden obligacyjny.

Oba fundusze są zgodne z art. 8 SFDR, co oznacza, że poprzez realizowaną politykę inwestycyjną promują aspekty środowiskowe i społeczne. I chociaż ich celem inwestycyjnym nie jest „zrównoważona inwestycja” w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia SFDR, to tego typu inwestycje stanowią minimum 50% wartości aktywów netto funduszy.

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których działalność wpisuje się w co najmniej jeden z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ang. Sustainable Development Goals, w skrócie SDGs). Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo.

Dodatkowo fundusz bierze pod uwagę wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych przez spółki. Wpisuje się tym samym w główny cel Porozumienia Paryskiego, którym jest ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi. Do portfela funduszu są dobierane akcje emitentów znajdujących się w grupie 50% spółek z najniższym wskaźnikiem w grupie porównawczej (podejście „best-in-class”) lub które wykazują jego znaczącą poprawę, tj. obniżenie.

„Inwestowanie przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju to tzw. inwestowanie tematyczne, którego efektem ma być pozytywny wpływ na świat. Wierzymy, że długofalowe kierowanie strumienia kapitału w kierunku przedsiębiorstw i państw, które działają w zgodzie z tą wizją, ma szanse zmienić naszą planetę, a jednocześnie przynieść zysk tym, którzy w tę globalną transformację zainwestowali” – mówi Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU.

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje co najmniej 50% aktywów w zielone obligacje i listy zastawne (ang. green bonds), obligacje społeczne (ang. social bonds), a także obligacje zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability bonds). Wpływy z emisji takich instrumentów dłużnych wykorzystywane są wyłącznie do finansowania bądź refinansowania projektów ściśle związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym środowiskowych (np. inwestycje mające na celu obniżenie emisyjności) czy prospołecznych (np. w obszarze zatrudnienia, ochrony zdrowia czy edukacji).

Fundusz może inwestować również w obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainability-linked bonds, SLBs). Ich parametry, jak kupon wypłacany inwestorowi, mogą się różnić w zależności od tego, czy emitent osiąga precyzyjnie określone na etapie ustalania warunków emisji cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przeciwieństwie do obligacji zrównoważonego rozwoju pieniądze pozyskane z emisji SLBs mogą jednak zostać przeznaczone na dowolny cel.

Pozostałą część portfela inwestycyjnego stanowią obligacje skarbowe. W przypadku tych inwestycji PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju bierze pod uwagę wskaźniki państw dotyczące kwestii społecznych lub związanych z zarządzaniem, takie jak Wskaźnik Rozwoju Społecznego, wskaźnik oceny równouprawnienia kobiet Banku Światowego, wskaźnik wolności gospodarczej oraz zdolność do formułowania i wprowadzania regulacji prowadzących do rozwoju sektora prywatnego. Podobnie jak w przypadku akcyjnego „brata”, fundusz stosuje podejście „best-in-class”, a do tej części jego portfela trafiają obligacje państw-emitentów o odpowiednio wysokich wskaźnikach.

Zarówno PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju stosują wykluczenia oparte na kryteriach ESG. Ze spektrum inwestycyjnego funduszy eliminowani emitenci, którzy naruszają regulacje środowiskowe, łamią prawa człowieka, dopuszczają się korupcji oraz są zaangażowane w tzw. broń kontrowersyjną. Z inwestycji wykluczone są również jurysdykcje (w tym zarejestrowane w nich firmy) niechętne współpracy do celów podatkowych, co jest elementem unijnej polityki zwalczania oszustw podatkowych oraz unikania opodatkowania.

Nowości w ofercie TFI PZU powstały z przekształcenia dotychczasowych funduszy: PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Dłużny Aktywny. Obie strategie, podobnie jak pozostałe subfundusze z parasola PZU FIO Parasolowy, są dostępne dla szerokiego grona inwestorów, a minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł.