Ailleron miał 4,65 mln zł zysku netto, 35 mln zł zysku EBITDA bez one-off w I poł. 2023

Warszawa, 27.09.2023 (ISBnews) – Ailleron odnotował 4,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 15,31 mln zł wobec 12,49 mln zł zysku rok wcześniej.

“Zysk netto Grupy Ailleron (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł 20,3 mln zł (wzrost o 28% r/r), zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 9,6 mln zł, który był ponad trzykrotnie większy niż w analogicznym okresie 2022 roku” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 21,72 mln zł wobec 16,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł blisko 35 mln zł (wzrost o 50% r/r), podano w komunikacie.

Raportowane wyniki zostały znacząco obciążone jednorazowymi odpisami i rezerwami w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Bankiem Pekao, zaznaczyła spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 226,22 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 178,41 mln zł rok wcześniej.

“Przychody rosną z kwartału na kwartał i to pomimo dosyć trudnej sytuacji rynkowej – jako eksporter odczuwaliśmy w I półroczu 2023 skutki spowolnienia w globalnej branży IT oraz efekt mocnego kursu PLN. W pierwszych dwóch kwartałach tego roku wypracowaliśmy skonsolidowane przychody w wysokości odpowiednio 110,6 i 115,6 mln zł. Jest to efekt dalszego wzrostu organicznego oraz konsolidacji podmiotów w ramach procesów M&A” – skomentował prezes Rafał Styczeń, cytowany w komunikacie.

“W kolejnych okresach chcemy systematycznie poprawiać naszą sprzedaż w segmencie Technology Services oraz Financial Technology” – zapowiedział prezes.

Raportowana strata operacyjna segmentu FinTech w I półroczu 2023 roku (-3,6 mln zł) wynika głównie z obciążeń jednorazowych związanym ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z Bankiem Pekao, jak i kosztów realizacji tego kontraktu na przestrzeni I półrocza 2023 roku, wyjaśniono w informacji.

“Po korekcie, przyjmując hipotetycznie brak umowy od początku 2023 roku wynik operacyjny segmentu FinTech wyniósłby 1,1 mln zł. Patrząc na przychody segmentu FinTech (bez kontraktu z Bankiem Pekao SA) to wzrosły one z 25 mln zł (H1 2022) do blisko 29,7 mln zł w I półroczu 2023 roku, co oznacza wzrost o +19%” – czytamy dalej.

“W segmencie FinTech Identyfikujemy obszary, w których dostrzegamy potencjał do zwiększenia swoich przychodów. Naszym celem w następnych kwartałach jest skoncentrowanie się na rozwoju Financial Technology Services, LiveBanku i LeaseTechu. Widzimy duży potencjał LiveBanku i chcemy w najbliższym czasie zmienić strategię pozycjonowania tego produktu. Nasi klienci również zauważają efektywność LiveBanku w procesie sprzedaży swoich produktów np. Bank ING, który korzysta z naszego rozwiązania do obsługi i sprzedaży kredytów hipotecznych odnotowuje wysokie oceny zadowolenia ze zdalnego kanału, zarówno wśród agentów, jak i klientów. – powiedział wiceprezes oraz COO Piotr Piątosa.

Obecnie Ailleron dostrzega również duże zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne, które wykorzystują AI i ML i poza obecnymi usługami prowadzi prace rozwojowe w tym obszarze, dodał.

“Dominującym segmentem działalności Grupy, zarówno pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży, jak i wyników, pozostaje Technology Services (operujący w ramach Grupy Software Mind). W I półroczu br. segment Technology Services zrealizował sprzedaż na poziomie 195 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. (147,6 mln zł).  Zysk operacyjny po sześciu miesiącach 2023 roku wyniósł 28,1 mln zł, w porównaniu do 21,3 mln zł w roku ubiegłym (przy utrzymaniu marży zysku operacyjnego na poziomie 14%)” – napisano dalej.

Spółka zapowiedziała, że w dalszym ciągu w roku bieżącym jak i w latach kolejnych głównym kierunkiem rozwoju będzie zagranica. W I półroczu 2023 roku sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 169,5 mln zł i osiągnęła dynamikę blisko 26% r/r. W szczególności, sukcesywny przyrost sprzedaży zagranicznej jest konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100% biznesem eksportowym. Ailleron kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla spółki kierunkach, gdzie można osiągnąć wyższą marżę – Europa Zachodnia, Azja Południowo-Wschodnia oraz Stany Zjednoczone. Eksport w przychodach Grupy sukcesywnie rośnie (stanowi niemal 75%) i taki trend Grupa Ailleron chce utrzymać na przyszłość.

“Osiągnięte wyniki finansowe poświadczają, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Ailleron jest stabilna, a działalność gospodarcza jest rentowna. W pierwszym półroczu tego roku netto wygenerowaliśmy środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 12,0 mln zł, wobec 6,9 mln zł w tym samym okresie 2022 roku. Na koniec czerwca bieżącego roku Grupa miała prawie 91 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Taki poziom zapewnia nam bezpieczeństwo finansowe, pozwala dzielić się zyskiem z akcjonariuszami Aillleron SA oraz daje możliwości do dalszego rozwoju Grupy zarówno organicznego jak i poprzez akwizycje” – podsumował członek zarządu i CFO Tomasz Król.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 6,57 mln zł wobec 5,46 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)