Senat za objęciem prawem do rekompensat z powodu zdarzeń medycznych świadczeń komercyjnych

Warszawa, 14.07.2023 (ISBnews) – Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które obejmują prawem do rekompensat za szkody z tytułu zdarzeń medycznych bez orzekania o winie także świadczenia medyczne, wykonywane komercyjnie.

Za nowelą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, której projekt stanowił przedłożenie poselskie zakłada wdrożenie nowego modelu pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zdarzeń medycznych.

Senat wprowadził do nowelizacji poprawki. Jedna z nich zakłada m.in. objęcie systemem nie tylko świadczeń, finansowanych ze środków publicznych (jak chciał Sejm), ale także i świadczeń komercyjnych. Inna dotyczy składu rady ds. świadczeń Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych; Senat chce aby co najmniej 3/4 składu Rady stanowili lekarze (Sejm chciał, by co najmniej 15 członków Rady stanowili lekarze).

Nowela zakłada także powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Podstawowym źródłem finansowania Funduszu ma być odpis z przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość odpisu stanowić będzie do 0,04% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wypłata świadczeń kompensacyjnych będzie zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta. Realizować je będzie Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, jako urząd, przy pomocy którego Rzecznik wykonuje swoje zadania.

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, z opłatą 300 zł, będzie można składać w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu medycznym, ale nie dłużej niż do trzech lat od zdarzenia. W noweli określono zakres wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu poszczególnych kategorii zdarzeń medycznych.

(ISBnews)