PZU: Solidne wyniki i obietnica utrzymania poziomu dywidendy

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 3374 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 3336 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 7630 mln zł wobec 7469 mln zł w 2021 r. Spółka zamierza kontynuować swoją politykę dywidendową.

Skonsolidowany przypis składki brutto wyniósł  26 710 mln zł w 2022 r. wobec 25 080 mln zł rok wcześniej.

„Wiedząc z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się nasi klienci, zrobiliśmy wiele, by jak najlepiej dopasować naszą ofertę do ich potrzeb i oczekiwań, zapewniając im przy tym wysoki poziom tak pożądanego dziś bezpieczeństwa. Dzięki temu w 2022 r. wypracowaliśmy rekordowy przypis składki na poziomie 26,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. 6,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, a także przekroczenie celu strategicznego. W samym IV kwartale ub.r. sprzedaż ubezpieczeń osiągnęła niemal 7,7 mld zł, rosnąc o 12,3% r/r, co także jest historycznie najlepszym wynikiem. Osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zwłaszcza w segmencie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, gdzie sprzedaż w ub.r. wzrosła o 10%, a w samym IV kw. o 13,6%, przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności. Pokazuje to, że nawet z pozycji lidera z największym udziałem w bardzo konkurencyjnym rynku ubezpieczeniowym potrafimy ciągle rozwijać nasz podstawowy biznes – powiedziała cytowana w komunikacie prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Zebrana przez Grupę PZU na rynku polskim składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła w całym 2022 r. o 10% – do 15,5 mld zł, a w IV kw. o 13,6% r/r – do ponad 4,6 mld zł. Szło to w parze z utrzymaniem dobrej rentowności ubezpieczeń majątkowych – w 2022 r. wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 89,8%. Najmocniejszy wzrost sprzedaży r/r PZU osiągnął w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych – o 15,1% (w samym IV kw. o 20,8% r/r), szczególnie w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych (o 37,5% w całym roku i 50,8% w IV kw.). W segmencie komunikacyjnym przypis składki w 2022 r. wzrósł o 6,4%, a w IV kw. o 7,2% r/r, przy czym nastąpiło to głównie dzięki bardzo dobrej dynamice sprzedaży polis autocasco, która wzrosła w całym ub.r. o 14,5%, a w IV kw. o 13,4% r/r.

Na rynku polskim zebrana w ubezpieczeniach na życie składka wyniosła w 2022 r. 8,6 mld zł (spadek o 1,9% r/r), a w samym IV kw. ponad 2,3 mld zł (wzrost o 8,5% r/r), przy wzroście rentowności o 4,5 pkt. proc. do poziomu 17,3% (w IV kw. o 9,7 p.p. do 19,2%), podano.

„W kluczowym segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) przypis składki wzrósł o 1,9% (w IV kw. o 2,4% r/r), głównie dzięki rosnącej sprzedaży dodatków zdrowotnych do produktów ochronnych, umożliwiających dostęp do lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów. Na koniec ub.r. PZU Życie posiadał w portfelu już blisko 2,7 mln aktywnych umów zdrowotnych po stronie ubezpieczeniowej. Marża w ubezpieczeniach grupowych i IK w ub.r. wzrosła o 5 p.p. do 17,4%, a w samym IV kw. aż o 14,3 p.p. do 21,7%. Wpłynęła na to dużo niższa szkodowość, wynikająca z malejącego wpływu zdarzeń związanych z pandemią COVID-19 (powrót śmiertelności do typowych, sezonowych poziomów)” – poinformowała spółka.

Odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły w 2022 roku wartość 15 542 mln zł i były o 1,2% niższe niż w poprzednim roku. Na zmianę wpłynął przede wszystkim zwrot na kapitale (ROE), który osiągnął poziom 19,5%, tj. o 0,9 pkt proc. więcej niż rok wcześniej i o 2,1 pkt proc. powyżej ambicji strategicznych.

Zwrot na portfelu głównym w całym ub.r. wyniósł 5,2%, a w IV kw. 6,8%, głównie dzięki dużemu wzrostowi wyniku odsetkowego (instrumenty dłużne stanowią 77% portfela, w tym dług skarbowy 59%) oraz dobremu wynikowi w portfelu nieruchomości. Środowisko wysokich stóp procentowych pozwoliło Grupie PZU na optymalizację portfela inwestycyjnego przez odnawianie zapadających obligacji skarbowych po wyższych rentownościach. Wpłynęło jednak też na spadek sprzedaży kredytów hipotecznych i pogorszenie wyników Banku Pekao i Alior Banku z Grupy PZU. Pomimo redukcji popytu kredytowego i wzrostu kosztów funkcjonowania sektora bankowego, w 2022 r. kontrybucja działalności bankowej do wyniku Grupy PZU wyniosła 580 mln zł, a więc tylko o 4% mniej niż rok wcześniej, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 1 636,77 mln zł wobec 2 028,34 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku spółka zdecydowała o przeznaczeniu na dywidendę 1,68 mld zł, co dało 1,94 zł na akcję. Władze spółki zapewniają, że polityka dywidendowa zostanie utrzymana.

„Wskaźnik wypłacalności jest na poziomie, który pozwala na dalszy dynamiczny wzrost biznesu oraz pozwala na kontynuowanie dotychczasowej polityki dywidendowej” – powiedziała Kozłowska-Chyła podczas konferencji prasowej.

Strategia PZU na lata 2021-2024 zakłada, że dywidenda jest ustalana na podstawie skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej, przy czym nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy) na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych, a nie mniej niż 50% podlega wypłacie w ramach rocznej dywidendy.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów wyniosła 436,12 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.