Sejm przyjął nowelizację ustaw dot. likwidowania barier administracyjnych i prawnych

Warszawa, 26.01.2023 (ISBnews) – Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych, która zakłada: podniesienie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn; podniesienie o 50% kwoty przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej  oraz ułatwienie w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Za nowelizacją, której projekt stanowił przedłożenie Komisji Nadzwyczajnej głosowało 271 posłów, 177 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek. Doprecyzowują one m.in. kwestie podniesienia kwoty wolnej od podatku, gdy jest kilku darczyńców.

Zgodnie z przyjętą poprawką opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

– 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

–  27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

– 18 060 zł od jednej osoby lub 53 180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Inna ze zmian ma na celu podniesienie kwoty przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Zgodnie z przyjętymi przepisami, w przypadku, gdy przychód należny z działalności gospodarczej nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego  u osoby, która w ciągu 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, prowadzona działalność nie jest traktowana jako działalność gospodarcza.

Celem nowelizacji jest także ułatwienie w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym przez ułatwienie dostępu do gruntów przeznaczonych na cele handlowe, ograniczenie obowiązku umieszczania tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, ograniczenie obowiązku uzyskiwania zaświadczeń przy zbywaniu nieruchomości.

Nowelizacja zmierza także do ograniczenia obowiązującego aktualnie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu w środkach i obiektach transportu publicznego oraz piwa w lokalach gastronomicznych na dworcach kolejowych i autobusowych.

Wprowadzane przepisy mają także na celu przyspieszenie procedur dotyczących wycinki drzew i krzewów. Chodzi o ograniczenie sytuacji, w których planowane usunięcie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymaga zgłoszenia. Zmiany polegają na zwiększeniu o 20 cm – w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagane jest dokonanie zgłoszenia. Ponadto skróceniu ulega termin na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także termin na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu.

(ISBnews)