Senat odrzucił nowelę prawa o ruchu drogowym dot. dofinansowania WORD-ów

Warszawa, 30.11.2022 (ISBnews) – Senat odrzucił nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami, wprowadzając możliwość dofinansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD-ów) z budżetu województwa do 50% ich działalności.

Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 51 senatorów,  przeciw było 42, jeden wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja zakładała możliwość przekazywania dotacji celowych albo podmiotowych dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) z budżetu województwa na realizację zadań publicznych.

Dotacje dla WORD miały być limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50% kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją ww. zadań. Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania miały by ć określane nie jak dotychczas w rozporządzeniu ministra, ale w uchwale sejmiku województwa..

Maksymalne stawki opłat miały być co roku korygowane na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji, ogłaszanego przez GUS.

 (ISBnews)