Dietl: Strategia #GPW2022 okazała się sukcesem, a nowych pomysłów na rozwój nam nie brakuje

Marek Dietl,_prezes GPW w Warszawie

Minęły cztery lata, od kiedy Rada Nadzorcza 12 czerwca 2018 r. zatwierdziła aktualizację strategii Grupy Kapitałowej GPW. W ramach planu ustalone zostały m. in. cele finansowe. Zarząd GPW w Warszawie spodziewał się uzyskania 470 mln zł przychodów i 250 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

Jednym z celów było ponadto osiągnięcie rentowności kapitału własnego (ROE) docelowo w 2022 r. na poziomie 19%, przy czym dopuszczono przejściowo generowanie wartości współczynnika poniżej tego progu z powodu wydatków ponoszonych na realizację strategii. Wskaźnik cost/income (przychody/koszty) miał w 2022 r. spaść poniżej 50%, choć i w tym przypadku ze względu na koszty wdrażania strategii dopuszczano przejściowo osiąganie wartości w przedziale 63-65%. Intencją władz spółki jest również to, żeby wskaźnik wypłaty dywidendy wynosił nie mniej niż 60%, a w latach 2020-2022 jej poziom brutto miał zwiększać się o co najmniej 0,1 zł na akcję. GPW w Warszawie należy do nielicznych spółek giełdowych, które systematycznie dzielą się z akcjonariuszami dywidendą. Taki stan rzeczy trwa nieprzerwanie od pierwszego notowania akcji spółki w obrocie regulowanym. W latach 2010-2021 firma wypłaciła akcjonariuszom ok. 1,115 mld zł brutto w formie dywidendy. Z prezentacją poświęconą strategii GPW w Warszawie na lata 2018-2022 zapoznasz się pod TUTAJ.

Znajdujemy się obecnie u schyłku 2022 r., który był oznaczony jako okres końcowy obowiązywania Strategii #GPW2022. To dogodny czas, żeby porozmawiać z Markiem Dietlem, prezesem zarządu GPW, na temat tego, co udało się osiągnąć i jakie najważniejsze były dokonania w ciągu ostatnich czterech lat. Okres tym bardziej dogodny, ponieważ 4 listopada GPW w Warszawie wdraża nową inicjatywę rozwojową – GlobalConnect. Jest to segment, na którym będą kwotowane akcje spółek zagranicznych, które polscy inwestorzy mogą nabywać za złotego.

Na pierwszej sesji mają być dostępne akcje niemieckiej piątki, do której należą powszechnie rozpoznawalne korporacje działające w skali globalnej. W tym gronie znajdują się Siemens (przemysł), Allianz (finanse), a także Volkswagen, Mercedes-Benz i BMW (motoryzacja). To firmy potężnych rozmiarów. Wystarczy napisać, że łączne przychody ze sprzedaży netto całej piątki wyniosły prawie 670 mld euro w 2021 r., zaś kapitalizacja rynkowa to ok. 350 mld euro. Skonsolidowany zysk netto tych spółek zamknął się w 2021 r. kwotą ok. 62 mld euro. Według ostatniego rankingu Brand Finance cztery z tych podmiotów znajdują się w pierwszej setce firm o najwartościowszych globalnych markach: Mercedes-Benz (60,8 mld dol.), Allianz (45,2 mld dol.), Volkswagen (41,0 mld dol.) i BMW (37,9 mld dol.). Obrót akcjami niemieckiej piątki będzie odbywał się w ramach animacji rynkowej, za którą od początku odpowiada Santander Biuro Maklerskie.

Marek Dietl, prezes zarządu GPW w Warszawie specjalnie dla ISBiznes.pl w rozmowie z Marcinem Kuchciakiem

Marcin Kuchciak (MK): Jakie są efekty wdrażania przyjętej przed laty strategii?

Marek Dietl (MD): Rok 2022 jest ostatnim rokiem wdrażania Strategii #GPW2022 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Dokument nie tylko wyznaczył cele związane z rozwojem obszarów podstawowego biznesu Grupy Kapitałowej GPW, ale także wskazał szereg nowych inicjatyw strategicznych. Efekty strategii #GPW02022 najszybciej objawiły się w biznesie podstawowym. W latach 2018-2021 średnie przychody z obrotu instrumentami finansowymi wzrosły o 13% w porównaniu z poprzednią czterolatką. Jeszcze większą poprawę zanotowaliśmy w segmencie towarowym, w którym przychody wzrosły o 47%. Trzecia najważniejsza linia biznesowa – sprzedaż danych i informacji – przyniosła średnie roczne przychody na poziomie 51 mln zł w porównaniu do 40 mln zł w latach 2014-2017. Wysoka dynamika przychodów przełożyła się również na zyski: średni roczny zysk w ostatnich czterech latach był najwyższy w historii i wyższy niż w poprzedniej czterolatce o 18%. Wynik ten był możliwy mimo znaczących nakładów na realizację Strategii #GPW2022.

MK: Z czego wynikają te osiągnięcia ?

MD: Nasze sukcesy w biznesach podstawowych wynikają m.in. z systematycznego wprowadzania usprawnień. Tworząc program edukacyjny GPW Growth przybliżamy przedsiębiorcom i menedżerom tajniki tworzenia wartości dla klientów, pracowników i akcjonariuszy. Z kolei GPW Ventures to szereg inicjatyw zmierzających do pozyskiwania emitentów pośród innowacyjnych spółek, które do tej pory korzystały z tzw. smart money. Cały czas zwiększamy płynność naszych rynków. Przykładowe działania to: na rynkach towarowych wprowadziliśmy program „Maker-Taker”, a rynki instrumentów finansowych wsparliśmy programami wsparcia pokrycia analitycznego dla emitentów oraz rozwoju technologii w biurach maklerskich.

Cały czas rośnie portfel naszych produktów – w ostatnich latach rynki towarowe uzupełniły produkty rolne (pszenica, żyto, kukurydza, rzepak) oraz został uruchomiony Europejski Rynek Dnia Bieżącego Energii Elektrycznej SIDC, który umożliwia transgraniczny handel energią elektryczną pomiędzy podmiotami na terenie większości krajów UE. Na rynkach finansowych w ostatnich latach wzrosła liczba produktów strukturyzowanych (z 943 na 2445), ETF-ów (z 3 na 10), ETP (z 36 na 40) oraz  opcji (z 218 na 244). W szczególności wartym podkreślenia jest rozwój naszej oferty w zakresie dostępnych funduszy ETF, oferujących ekspozycję na polskie i zagraniczne indeksy. Naszą ofertę produktów informacyjnych uzupełniła m.in. utworzona od podstaw aplikacja GPW na urządzenia mobilne oraz narzędzie do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych.

MK: Niektórzy powiadają, że jedyną pewną rzeczą w naszym życiu jest zmiana. Zarządzający spółką planują kolejne inicjatywy rozwojowe. Na czym mają one polegać ?

MD: To dopiero początek rozwijania naszego portfela produktów. Uruchomienie rynku międzynarodowych koncernów – GlobalConnect – oraz możliwość notowania ETN otwierają przed nami nowe możliwości oferowania produktów inwestycyjnych. Przygotowujemy się również na nową falę cyfryzacji rynków finansowych. W ramach projektu GPW Private Market testujemy rozwiązania, które pozwolą nam zorganizować handel tokenami na aktywa finansowe i niefinansowe. Te wszystkie przedsięwzięcia mają jeden wspólny mianownik – chcemy zaoferować możliwość tworzenia portfeli inwestycyjnych składających się z aktywów o niskiej korelacji. Takie podejście zasadniczo zwiększa bezpieczeństwo inwestowania.

MK: Giełdy instrumentów finansowych to obecnie przedsiębiorstwa stawiające na rozwój technologii informatycznych. Świat jest coraz bardziej cyfrowy. Do tego coraz częściej dochodzi do otwierania się rynków na mniej konwencjonalne instrumenty. Jakie plany ma spółka w tym obszarze?

MD: Inicjatywy strategiczne zmierzające do pozyskiwania nowych źródeł przychodów będą kluczowe dla wzrostu przychodów i zysków w nadchodzących latach. Wzorem najlepszych giełd świata postawiliśmy na rozwój własnych produktów technologicznych. Naszym flagowym rozwiązaniem jest, prawdopodobnie najszybszy na świecie, system transakcyjny WATS. Wokoło tego systemu powstały aplikacje takie jak GPW Indexator (kalkulacja i publikacja indeksów oraz wskaźników), GPW Stork (automatyczny nadzór nad sesją), GPW TCA Tool (optymalizacja kosztów transakcji). WATS zagości na naszych serwerach od 2024 roku – na nim będą notowane instrumenty finansowe GPW
oraz spółki BondSpot. Z czasem również handel towarami będzie się odbywał na tej platformie.

Oprócz rodziny WATS rozwijamy system GPW GRC (Governance-Risk-Compliance) oraz GPW APP – aplikacje dla inwestorów indywidualnych, w której znajdą się nowe rodzaje danych wytworzone w ramach inicjatywy GPW Data. Wszystkie nasze rozwiązania technologiczne są komercjalizowane przez spółkę córkę GPW Tech.

Nasze horyzonty biznesowe sięgają tam, gdzie możemy wykorzystać nasze kluczowe kompetencje – efektywne łączenie podaży i popytu na wystandaryzowane produkty i usługi. Wybraliśmy dwa rynki, na których nasze doświadczenie i kompetencje mogą zostać dobrze wykorzystane. Powołaliśmy dwie spółki: GPW DAI (aukcje i obsługa dynamicznie podmienianych reklam telewizyjnych) oraz GPW Logistics oferującą usługi cyfrowej spedycji. W tym roku obie usługi powinny zostać testowo uruchomione, a przychodów spodziewamy się w kolejnych latach.

MK: Poza wzrostem organicznym GPW w Warszawie wnikliwie obserwuje, jakie podmioty mogą stać się przedmiotem transakcji M&A.

MD: Naszym niewątpliwym sukcesem jest zakup większościowego pakietu w armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który umożliwia ekspansję usług i technologii GPW w regionie południowego Kaukazu. Patrzymy na tę inwestycję jako na długoterminowe partnerstwo, dlatego wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przygotowaliśmy konkretny plan rozwoju ormiańskiego rynku kapitałowego – sukces w Armenii może nam otworzyć możliwości dalszej ekspansji międzynarodowej.

MK: Od lat inwestorzy coraz większą uwagę przywiązują do różnego rodzaju miar niefinansowych. Mowa m. in. o ukierunkowaniu na ESG. Jakie osiągnięcia i plany ma zarządzana przez Pana spółka w tej mierze?

MD: Wszystkie nasze plany strategiczne i działania operacyjne uwzględniają poszanowanie środowiska naturalnego (ang. Environment), odpowiedzialność społeczną (ang. Social) oraz najwyższe standardy ładu korporacyjnego (ang. Governance). Opracowaliśmy Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW oraz wspólnie z EBOR wypracowaliśmy wytyczne i wzorce dokumentów do raportowania ESG, dzięki czemu emitenci otrzymali wsparcie w procesie sprawozdawania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów. W najbliższych latach będziemy tworzyć kolejne rozwiązania z tego obszaru w postaci wskaźników, indeksów i innych produktów informacyjnych ESG. Z czasem planujemy zwiększanie automatyzacji w zakresie zbierania i dystrybuowania danych niefinansowych, a szczególnie tych, które pozwolą lepiej ocenić oddziaływanie emitentów na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz ład korporacyjny.