Wawel walczy z kosztami produkcji. Zabraknie czekolady?

Pixabay

Wawel, producent czekolady i słodyczy, walczy z rosnącymi kosztami produkcji i ostrzega, że mogą wystąpić zakłócenia w ciągłości łańcuchów logistycznych. Na wyniki finansowe i marże źle wpływają m.in. rosnące ceny materiałów, energii i usług

Wojna trwająca na Ukrainie oraz wysoka inflacja będą nadal wywierać negatywny wpływ na polską gospodarkę. Towarzyszy temu rosnąca niepewność co do formy i tempa przebiegu przyszłego ożywienia.

Zarząd spółki Wawel zaznacza, że podjął i podejmuje działania optymalizacji kosztów operacyjnych i wydatków inwestycyjnych, by w jak największym stopniu dostosować spółkę do zmieniającego się dynamicznie otoczenia i sytuacji rynkowej.

Wawel podał właśnie wyniki finansowe za I półr. 2022 r. i mimo wzrostu przychodów o 13 proc. rok do roku, spółka zanotowała znaczny wzrost kosztów, a zwłaszcza kosztu własnego sprzedaży wynikającego głównie ze wzrostu cen materiałów, energii i wynagrodzeń bezpośrednio-produkcyjnych, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie zysku z działalności operacyjnej w porównywalnych okresach. Piszemy o tym tutaj.

Wawel. Mocno rosną koszty produkcji

– Aktualne, giełdowe poziomy cen energii i gazu są znacznie wyższe od cen jakie obowiązywały w analogicznym okresie 2021 r. Co prawda spółka wprowadza podwyżki cen produktów, ale w krótkim terminie nie jest możliwe zamortyzowanie w całości rosnących kosztów produkcji, w efekcie czego spółka w I półr. 2022 r. odnotowała marżę zysku ze sprzedaży na poziomie wyraźnie niższym niż w I półr. roku 2021 – informuje spółka.

Znaczący wzrost kosztów zakupu niezbędnych do produkcji surowców i materiałów oraz mediów (prąd, gaz) będzie miał istotny wpływ na wyniki spółki, a szczególnie na poziom marży brutto. Wprowadzane podwyżki cen nie rekompensują wzrostu kosztów produkcji.

– Toczące się negocjacje dotyczące podwyżek cen z największymi odbiorcami spółki, nie przynoszą zadowalających efektów oraz są przyczyną przerw w dostawach, co ma wpływ na poziom realizowanej sprzedaży. W/w czynniki mają istotny, negatywny wpływ na wyniki spółki – podaje Wawel.

– Trudno w obecnej chwili ocenić jednoznacznie skutki obecnej sytuacji jak i ocenić jak długo będą przyczyną perturbacji wynikowych. W kontekście dostaw surowców i opakowań oraz zakupu niezbędnych mediów (energia elektryczna, gaz) należy podkreślić, że obecne, znaczące wzrosty cen mogą wywoływać zakłócenia w ciągłości łańcuchów logistycznych – informuje Wawel.

Wojna na Ukrainie, a czekolada

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy

– Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania trudno jest precyzyjnie oszacować wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie na przyszłą sytuację finansową i osiągane w przyszłości wyniki finansowe spółki. Wpływ ten będzie zależny od rozwoju sytuacji zarówno w Polsce jak i na świecie. Można wskazać, że sytuacja na Ukrainie wpływa znacząco na ceny niektórych składowych kosztów produkcji – podaje spółka.

W I półr. 2022 r. Wawel sprzedała na Ukrainę i Rosję produkty i towary o łącznej wartości poniżej 1% ogółu przychodów spółki za I półr. 2022 r.

Wawel wskazuje, że na dzień sporządzenia sprawozdania nie posiada żadnych należności od podmiotów z Rosji, natomiast należności od podmiotów z Ukrainy są mniejsze niż 0,1% ogólnego salda należności z tytułu dostaw i usług.

Spółka ma stabilną sytuację finansową, umożliwiającą zrównoważone podejście do wyzwań związanych z obecnym kryzysem i będzie stale monitorować rozwój wydarzeń dostosowując swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych.

Ponadto w związku z trwającą na Ukrainie wojną istnieje ryzyko w działalności Spółki „Lasoszczi” (jednostka stowarzyszona, w której Wawel ma posiada 48,5% udziałów, która to spółka na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej.

– W związku z powyższym Zarząd nie wyklucza w kolejnych okresach sprawozdawczych dokonania odpisu wartości posiadanych udziałów oraz udzielonych pożyczek Spółce „Lasoszczi”, których łączna wartość księgowa na dzień 30.06.2022 wynosi 1.106 tys. zł (w tym: udziały 66 tys. zł i pożyczki 1.040 tys. zł).

Spółka wskazuje też, że pandemia COVID-19 na spółkę i jej otoczenie ma coraz mniejszy, niekorzystny wpływ na zachowania konsumentów, jednak w przypadku ewentualnego, ponownego pojawienia się nowej fali koronawirusa mogą pojawić się pewne perturbacje w działalności operacyjnej spółki, podobnie jak to było w poprzednich latach. Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 517,95 mln zł w 2021 r.