Neutralność węglowa, oszczędność wody i redukcja odpadów to główne cele Kompanii Piwowarskiej

nalewaki do piwa
Pixabay

Kompania Piwowarska prezentuje osiągnięcia w zarządzaniu czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego z 2021 r. w Raporcie zrównoważonego rozwoju 2021 „Lepsza Przyszłość 2030”

Dla branży piwnej 2021 r. był kolejnym trudnym, pełnym wyzwań rokiem, naznaczonym nie tylko skutkami pandemii Covid-19, ale też czynnikami makroekonomicznymi. Mowa o m.in. kolejnej podwyżce akcyzy, wejściu w życie podatku cukrowego, inflacji i rosnącym kosztom. Pomimo niesprzyjających okoliczności rynkowych Kompania Piwowarska systematycznie realizuje założenia przyjętej w 2020 r. strategii „Lepsza Przyszłość 2030”.

Status jednego z liderów zrównoważonego rozwoju na polskim rynku, zobowiązuje nas do wyznaczania coraz wyższych standardów. Uważamy, że taka postawa jest nie tylko etyczna, ale i racjonalna. Zrównoważony rozwój jest integralnym elementem naszej strategii biznesowej. W perspektywie średnio- i długoterminowej wysiłki w sferze środowiskowej, społecznej i zarządczej są w naszym przypadku niezbędne i w pełni zgodne z wartościami firmy. Naszymi drogowskazami są ambitne cele Asahi Europe & International, której jesteśmy częścią, sformułowane w strategii „Lepsza Przyszłość 2030” oraz globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Staramy się również uwzględniać trendy wskazywane przez współpracujących z nami ekspertów oraz oczekiwania, które komunikują nasi interesariusze – mówi Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Od 2020 r. Kompania Piwowarska dąży do terminowej realizacji celów strategii „Lepsza Przyszłość 2030”, na którą składają się 4 filary: Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit. Działania w ramach dwóch pierwszych filarów strategii odnoszą się wprost do zrównoważonego rozwoju i stanowią kontrybucję firmy do celów Agendy 2030 ONZ.

Do końca bieżącej dekady lider rynku piwowarskiego w Polsce chce osiągnąć neutralność węglową w swoich trzech browarach poprzez zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację jej zużycia. W 2021 r. 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach Kompanii Piwowarskiej pochodziło z wiatru. Emisję CO₂ z browarów firma ograniczyła w ubiegłym roku o 55%.

Chociaż średnie zużycie wody do warzenia piwa na poziomie 2,75 litra wody na litr piwa jest ambicją, na którą Asahi Europe & International wyznaczyło termin do 2025 r., wynik Kompanii Piwowarskiej kolejny rok z rzędu plasuje się w światowej czołówce oszczędnego wykorzystywania tego zasobu natury. W 2021 r. do produkcji litra piwa firma zużyła 2,65 litra wody.

W tym obszarze Kompania Piwowarska wprowadza nowe technologie i doskonali procesy, na przykład sposób umożliwiający wykorzystywanie wody z procesów produkcyjnych do celów technicznych. Korzysta z komputerowego systemu monitorowania jej zużycia, a stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne są punktem odniesienia dla pozostałych europejskich zakładów Grupy Asahi.

W odniesieniu do zadania 12.5. Agendy 2030 ONZ, tj. „Istotnego obniżenia do 2030 r. poziomu wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne użycie”, Kompania Piwowarska prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności: 98,76% odpadów i produktów ubocznych powstałych w procesie produkcji poddano odzyskowi, 43% produktów sprzedano w opakowaniach wielokrotnego użytku, puszki na piwo w blisko 50% pochodziły z aluminium z recyklingu i 100% wprowadzonych na rynek opakowań nadawało się do recyklingu. W Raporcie Spółka informuje, że w 2030 r. będzie korzystać wyłącznie z opakowań zwrotnych lub nadających się do recyklingu.

Strategiczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialne kształtowanie sfery pracowniczej, systemowe zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom, budowanie zrównoważonego łańcucha dostaw i partnerskich relacji z dostawcami są filarami kultury organizacyjnej Kompanii Piwowarskiej.

Firma kontrybuuje do zadań 5.1 i 5.5. piątego celu Agendy 2030 ONZ związanego z równością płci deklarując w raporcie równą liczbę kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych do 2030 r., a za 2021 r. prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności: 26% kobiet wśród zatrudnionych, 32% kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz różnice płac pomiędzy kobietami i mężczyznami oscylujące w przedziale od +1% do -4%.

Za realizację działań w tym obszarze odpowiada w firmie Zespół ds. Różnorodności, Równości i Integracji. Niemal wszyscy pracownicy Kompanii Piwowarskiej ukończyli szkolenie z zarządzania różnorodnością.

Kompania wykorzystuje zasoby finansowe i niefinansowe by wspierać cele społeczne w skali ogólnopolskiej i lokalnej – bezpośrednio, poprzez darowizny pieniężne i rzeczowe, i pośrednio: animując i wspomagając aktywność społeczną pracowników oraz dokonując prospołecznych zakupów. W 2021 r. Kompania Piwowarska zrealizowała działania wspierające realizację celu 11 Agendy 2030 ONZ Zrównoważone miasta i społeczności, m.in. poprzez działania wolontariatu pracowniczego Kompania Wolontariuszy, który w 2021 r. skupiał 66% pracowników. Wolontariusze przepracowali społecznie blisko 2800 godzin, połowę tego w czasie pracy.

W ramach celu Agendy ONZ Dobre zdrowie i jakość życia, Kompania Piwowarska propaguje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu i odpowiedzialne zachowania. Nie tylko spełnia obowiązki producenta alkoholu wynikające z przepisów prawa, ale podejmuje znacznie szersze działania, kładąc szczególny nacisk na prewencję spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i kierujących pojazdami. W 2021 r. komunikaty kampanii społecznej „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” dotarły do ponad 3,6 mln odbiorców.

Systematycznie powiększamy portfolio o kolejne wersje piw bezalkoholowych. Naszym celem strategicznym do 2030 roku jest 20% udział produktów bezalkoholowych w naszej ofercie. W 2021 roku Kompania Piwowarska miała największy udział w całości sprzedaży piwa bezalkoholowego w Polsce – 41,5% – mówi Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. Korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej. Pełna wersja raportu: https://www.kp.pl/files/Raport-zrownowazonego-rozwoju-2021.pdf